Mediu Checkpoint

Implicare și capacitare (empowerment)

Empowerment-ul grupului țintă, în acest caz, bărbații care fac sex cu bărbați, este un principiu ce se află la baza serviciilor comunitare de promovare a sănătății, inclusiv consilierea și testarea voluntară.

Implicarea BSB este esențială pentru conceptul de servicii de consiliere și testare voluntară comunitară (CBVCT). Multe servicii CBVCT pentru BSB au fost inițiate de către populația afectată și apoi s-au dezvoltat în colaborare cu celelalte părți interesate.

Identificarea nevoilor grupului țintă și oferirea de soluții reprezintă o componentă esențială a abordării CBVCT.

În acest toolkit veți găsi aspecte ale implicării comunității. Această secțiune se concentrează în special pe capacitare, guvernare, procesul de luare a deciziilor și pe voluntari.

Item Exista la nivelul CBVCT-ului dumneavoastră? Există un standard, ghid, plan, politică, procedură, contract sau acord documentat? Este adaptat la condițiile locale? Funcționează așa cum doriți? Acțiune
Capacitare
Descriere

Descriere

Empowerment înseamnă că serviciile CBVCT sunt furnizate „de către, pentru și cu BSB”. Acesta se traduce în structuri concrete și activități pe care CBVCT-ul le utilizează pentru a crește interesul BSB față de propria lor sănătăte și viață.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Principiul aflat la baza capacitării este că oamenii marginalizați își cunosc cel mai bine nevoile. Pentru a putea fi pus în practică, principiul trebuie să fie menționat și promovat în mod explicit. Acest lucru se poate face sub formă de:

 • listă a principiilor de orientare în declarația de viziune / misiune a CBVCT-ului
 • obiectiv transversal în planurile strategice și de acțiune ale organizației.

Aceasta include maximizarea participării BSB în toate activitățile de rutină precum și includerea de activități specifice pentru empowerment-ul suplimentar al BSB.

Empowerment înseamnă nu numai plasarea BSB în centrul proceselor de luare a deciziilor și a intervențiilor, dar, de asemenea, clădirea în mod proactiv a cunoștințelor necesare, abilităților și capacităților de a-și exercita această influență centrală. Aceasta înseamnă, de asemenea, să intervină pentru a opri practicile contrare activităților din CBVCT, de exemplu practicile din sistemul de sănătate.

CBVCT-urile contribuie, de asemenea, la capacitarea BSB prin furnizarea de informații, instruirea voluntarilor și colaborarea cu alte organizații comunitare. De exemplu, chiar dacă nu toți cei care participă la formarea de voluntari ajung să lucreze la CBVCT, nivelul general de cunoaștere și conștientizare din comunitatea BSB va crește.

De exemplu, „proiectele de tip buddy”, în care BSB HIV pozitivi sunt instruiți pentru a asista și ghida BSB nou diagnosticați în parcurgerea primei perioade, de după diagnosticare, au ca scop atât empowermentul BSB-ului instruit cât și al BSB-ului care este ajutat de “buddy”. Cunoștințe cu privire la discriminare și drepturi legale, precum și aptitudini personale, de ex comunicare, cunoașterea de sine și a rețelor sociale, contribuie, de asemenea, la empowerment.

 

Adaptare

Adaptare

Legislația și reglementările pot împiedica punerea în aplicare într-un mod riguros a principiilor de empowerment. De exemplu, legislația privind egalitatea de șanse poate face imposibilă rezervarea unor poziții în consiliile de administrație sau recrutarea de personal aparținând unui anumit gen sau sex. Uneori, totuși, se pot face excepții de la aceste reguli și se poate acorda prioritate unor candidați BSB la fel de calificați.

Pentru o mai bună adaptare la restricțiile locale, alte opțiuni pot fi:

 • Includerea, în fișele de post, a unor criterii de selecție suplimentare, de ex „Cunoștințe detaliate privind problematica BSB și rețelele din comunitățile BSB”
 • promovarea țintită a pozițiilor disponibile în cadrul consiliului director/în rândul personalului curent, pe rețelele BSB și încurajarea candidaților BSB să aplice
 • Includerea unei cote sau a unei clauze de acțiune pozitivă în statut sau în regulile organizației, dacă este permis de lege (de exemplu, „cel puțin 75% din membrii consiliului director trebuie să se identifice în prezent ca fiind gay sau bisexuali”)
 • Creșterea rolului și influenței structurilor consultative și specificarea explicită a necesității expertizei BSB pentru dobândirea calității de membru.

Modalitatea de integrare a strategiilor proactive de empowerment a BSB în cadrul CBVCT depinde de o serie de factori:

 • Maturitate, mărimea și capacitatea de a extinde activitățile CBVCT-ului dincolo de testare
 • Existența unor parteneri de cooperare, de exemplu, organizații LGBTQI *
 • Termenii și condițiile acordurilor de finanțare
 • Existența capacității BSB de a se implica.

În anumite condiții, în care nivelul de marginalizare este foarte mare, puțini BSB au capacitatea sau se simt în siguranță să se implice în mod activ. Pentru constituirea de resurse și dezvoltarea capacității echipei ar putea fi nevoie să începeți cu intervenții de lucru individuale și de grup pentru a spori nivelul de cunoștințe și a crește încrederea și sprijinul reciproc.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Întrebarea unu a Tabelelor de auto-evaluare Euro HIV EDAT se concentrează pe o analiză a contextului participativ al sănătății și nevoilor grupului țintă. Instrumentul Participatory Quality Development (PQD) se concentrează pe participarea principalelor părți interesate – în primul rând a grupului țintă – și oferă un cadru teoretic precum și ghiduri practice despre metode participative. Printre acestea se numără grupuri consultative și metode de îmbunătățire a calității obiectivelor și strategiilor (de exemplu, metoda ZiWi). Acest instrument este disponibil pe www.quality-action.eu.

 

Plan de acțiune

Plan de acțiune

The Action Plan helps you to work concretely on the topics you should address (yellow and/or red cells in the Checklist). Please fill out the Action Plan as concretely as possible. You can afterwards download it as xlsx.-document and print it. The Action Plan is the basis for your project planning, implementation and evaluation.

The Action Plan defines a sequence of steps that must be taken, or activities that must be performed well, for a strategy to succeed. The action plan has four major elements: (1) Specific tasks: what will be done and (2) by whom, (3) time horizon: when will it be done and (4) finally how the implementation of the action is monitored.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Structura de conducere
Descriere

Descriere

Structurile de conducere alocă influență, deleagă roluri și responsabilități părților implicate și descriu modul în care sunt luate deciziile.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

În funcție de modul de organizare a CBVCT, ca o structură incorporată dar separată, sau ca parte a unei organizații, dar și de legile și reglementările locale, structura sa de guvernare va lua diferite forme. Conform principiului de empowerment, BSB trebuie să fie reprezentați la toate nivelurile, în special în cele ce definesc direcțiile de intervenție și unde sunt stabilite și luate deciziile.

Conducerea unei structuri ce face parte dintr-o organizație determină direcția strategică a organizației și reprezintă drepturile și responsabilitățile legale. Aceasta este de cele mai multe ori un consiliu de administrație sau un comitet de management format din membri aleși sau numiți. Rolurile și responsabilitățile acestora pot include:

 • Stabilirea viziunii, misiunii și a planului strategic
 • Angajarea și coordonarea echipei de management
 • Aprobarea rapoartelor financiare
 • Colectă de fonduri și promovare
 • Responsabilitatea juridică
 • Networking

Această structură poate deci delega anumite responsabilități și funcții altor părți ale structurii de guvernare. Activitățile de zi cu zi sunt, de obicei, delegate unui director executiv, director general sau echipei de management angajate de către consiliului de administrație, în fața căruia răspunde. Rolurile și responsabilitățile pot include:

 • Managementul activităților
 • Planificarea activităților și redactarea de propuneri pentru consiliul de administrație
 • Pregătirea propunerilor de finanțare, planuri de proiecte, rapoarte financiare și tehnice
 • Managementul resurselor umane, inclusiv voluntari
 • Relații publice

În plus, structura de conducere poate convoca experți în cadrul unui comitet sau grup pentru a oferi consiliere de specialitate consiliului/comitetului de administrație și / sau echipei de management. Rolurile și responsabilitățile sale pot include:

 • Furnizarea de consultanță și asistență tehnică
 • Formularea de propuneri de modificări ale metodologiilor și procedurilor
 • Networking cu organizațiile afiliate și furnizorii de servicii
 • Reprezentare în comunitate și față de părțile interesate

Consiliile și comitetele consultative pot include, de asemenea, poziții rezervate pentru reprezentanți ai comunității, ai personalului și ai finanțatorilor.

În cazul în care CBVCT-ul face parte dintr-o altă organizație, aceasta poate avea un reprezentant din partea organizației în consiliul de administrație sau în comitetul consultativ, sau poate fi integrat la nivelul echipei de management.

 

Adaptare

Adaptare

Formele și structurile de organizare depind în mare măsură de legile locale, mecanismele de finanțare și istoria individuală și de mărimea CBVCT-ului.

Adaptarea structurilor de conducere la nevoile și capacitatea CBVCT poate fi realizată prin următoarele întrebări:

 • Care este cea mai potrivită forma juridică de încorporare, luând în considerare obiectivele și scopul CBVCT?
 • Cine poate contribui cu expertiză valoroasă, influență și rețele la structura de conducere?
 • Care sunt mărimea fezabilă și nivelul de complexitate pentru structura de conducere?
 • Care structură de guvernare asigură participarea semnificativă a comunității?

Luarea ca partener a unui ONG existent poate fi abordarea cea mai practică atunci când se pun bazele unei nou CBVCT. Ca principiu general, o structură de conducere care este exact atât de complexă cât este necesar pentru a sprijini obiectivele și munca CBVCT va garanta faptul că administrația servește proiectului, și nu invers.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Instrumentele de îmbunătățire a calității QIP and Succeed conțin secțiuni cu privire la structuri și responsabilități. Instrumentul Participatory Quality Development (PQD) se concentrează pe participarea principalelor părți interesate – în primul rând a grupului țintă – și oferă un cadru teoretic precum și ghiduri practice, pas cu pas, despre metode participative, inclusiv consilii consultative. Aceste instrumente sunt disponibile pe www.quality-action.eu.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Implicarea BSB
Descriere

Descriere

Participarea grupului țintă și a comunității afectate la luarea deciziilor înseamnă că aceștia pot face parte și își pot exercita influența la toate nivelurile CBVCT-ului.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Cu toate că multe CBVCT-uri care lucrează cu BSB au fost inițiative ale BSB și ale comunității, este util să fim expliciți cu privire la participarea acestora la luarea deciziilor și la transparența lor. În acest fel, membrii comunității vor ști cum pot contribui sau pe cine pot aborda pentru a pleda în numele lor.

Participarea grupurilor țintă și a comunităților poate fi consemnată în actul constitutiv sau statutul unui ONG, sau în declarațiile de misiune și planurile strategice ale organizațiilor și serviciilor (a se vedea, de asemenea, capitolul 4C: Implicare și capacitare (empowerment)).

Conducerea și mangementul structurii CBVCT poate atunci pune în practică principiul participării grupului țintă și al comunității prin includerea unor posturi desemnate pentru membrii comunității BSB (a se vedea, de asemenea, Capitolul 4A: Responsabilitate).

 

 

Adaptare

Adaptare

Cum poate fi integrata “participarea” depinde de flexibilitatea structurilor de conducere și de management:

 • Consiliul sau comitetul de conducere poate rezerva poziții pentru reprezentanții grupului țintă și ai comunității, sau reprezentanți din partea organizațiilor de advocacy recunoscute.
 • Fișele de post ale pozițiilor cheie în cadrul CBVCT, cum ar fi ale managerilor, consilierilor etc., pot include cerințe privind cunoștințe detaliate despre problemele BSB și rețelele existente în comunitatea BSB. În funcție de legile și reglementările de muncă, „discriminarea pozitivă” sau politicile „acțiune afirmativă” pot permite organizațiilor să solicite ca cei care ocupă funcții de manager sau consilieri să faca parte din comunitatea BSB, pentru a asigura principul de “peer”.
 • Dacă reprezentarea formală în consiliile de administrație și în management nu este posibilă, un comitet consultativ sau un comitet al beneficiarilor serviciului pot fi o altă opțiune care asigură participarea. Cu toate acestea, termenii de referință ai acestora trebuie să garanteze că factorii de decizie se consultă în mod activ cu ei și răspund pentru deciziile lor.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Instrumentul PQD (Participatory Quality Development) oferă articole teoretice cu privire la principiul participării, descrieri utile ale diferitelor niveluri de participare la luarea deciziilor și aplicarea acestora la momentul potrivit. Metoda Cercurilor de influență ce se regăsește în cadrul toolkitului PQD este un exercițiu simplu pentru echipe, care face vizibil modul în care diferitele părți interesate participă în prezent la procesul de luare a deciziilor și modul în care acest lucru ar putea fi îmbunătățit. Toolkitul conține, de asemenea, ghiduri pas-cu-pas spre alte metode participative, cum ar fi Comitetul consultativ al beneficiarilor.

Pentru a accesa PQD și materiale de învățare on-line despre instrument, vizitați www.quality-action.eu.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Rolurile voluntarilor
Descriere

Descriere

Asumarea de către voluntarii aparținând grupului țintă a unei varietăți de roluri în cadrul CBVCT-ului pune în practică principiul “bazat pe comunitate”.

 

Instrucțiuni

Instrucțiuni

Voluntarii din comunitate BSB pot juca un rol important în toate aspectele legate de înființarea și administrarea unui CBVCT:

 • Advocacy – de ex identificarea și exprimarea unei nevoi, lobby cu politicienii, negocierea cu decidenții, finanțatorii și autoritățile de reglementare (a se vedea, de asemenea, Advocacy)
 • Guvernarea – de ex făcând parte din consilii de administrație și comitete, care contribuie la planificarea strategică
 • Înființarea serviciilor – de ex contribuind la planurile de acțiune, participând la focus grupuri, fiind modele de comunicare și de promovare (a se vedea, de asemenea, Comunicare)
 • Gestionarea CBVCT – de ex consilier formați, “support buddies”, lucrători outreach, consilier on-line etc.
 • Evaluarea – de ex în calitate de respondenți și participanți la focus grup.

Este util ca rolurile voluntarilor să fie documentate, de exemplu, în statutul organizației sau în termenii de referință ai comisiilor, în planuri de implementare, organigrame, planuri de evaluare etc.

Pentru a ajuta procesul de recrutare, toate posturile disponibile pentru voluntari pot fi, de asemenea, enumerate și descrise în materialele de promovare.

A se vedea, de asemenea, capitolul “Resurse Umane” pentru detalii cu privire la asistarea și managementul voluntarilor.

 

Adaptare

Adaptare

Nivelul de implicare a voluntarilor depinde de reglementările aplicabile la nivel local (a se vedea, de asemenea, Cadrul legal și de reglementare), cerințele de asigurare și disponibilitatea și motivația membrilor comunității de a se implica.

Dacă implicarea voluntarilor pentru îndeplinirea sarcinilor de bază economisește salarii și oferă avantajele unei intervenții bazate pe peer, recrutarea si sprijinirea acestora necesită efort și abilități dedicate.

Nivelul de motivație în cadrul comunității BSB de a contribui, în calitate de voluntari, în special de a fi instruiți pentru a îndeplini sarcinile cu un nivel mai ridicat de responsabilitate, de exemplu în calitate de operator testare, consilier sau lucrător outreach, poate varia. De exemplu, sute de voluntari contribuie la expansiunea checkpoint-ului din Grecia, unde există o mare nevoie pentru testarea low-threshold pentru BSB. În alte locuri, serviciile CBVCT sunt mai profesionalizate și realizate în principal de către personal plătit.

Cunoașterea dorinței de implicare și a calităților potențialilor voluntari este o parte importantă a planificării. Implicarea voluntarilor se poate construi, de asemenea, în timp, după ce CBVCT-ul a devenit cunoscut și mai mulți BSB sunt interesați să contribuie.

 

Îmbunătățirea calității

Îmbunătățirea calității

Rolurile asumate de către personal și voluntari sunt revizuite în cadrul procesului regulat de îmbunătățire a calității, de ex. folosind instrumente cum sunt Succeed și QIP, în scopul de a evalua dacă acestea încă se potrivesc cu cunoștințele și abilitățile necesare pentru a furniza serviciul. Toolkit-ul PQD (Participatory Quality Development) oferă, de asemenea, metode participative, cum ar fi Grupul de lucru ghidat și Comitetul consultativ al beneficiarilor, pentru a lucra cu personalul și voluntarii.

Pentru a avea acces la aceste instrumente și la instrucțiuni cu privire la utilizarea lor accesați www.quality-action.eu.

 


→ Copiați în planul de acțiune
Printați Lista de Verificare

Plan de acțiune

Mediu Checkpoint
Implicare și capacitare (empowerment)
ItemCe se va face?Cine o va face? Când?Cum vom monitoriza asta?
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Copiați articolul dvs. din lista de verificare de mai sus
Printați Planul de Acțiune