Zagovorništvo

Štirinajsto vprašanje samoevalvacijskega vprašalnika projekta EURO HIV EDAT se osredotoča na socialne, politične in pravne težave, ki lahko vplivajo na delo CPTSS.

CPTSS se ne zavzemajo le za nizkopražne, na skupnosti utemeljene storitve testiranja za MSM, ampak se ukvarjajo tudi s sorodnimi izzivi, ki se tičejo MSM kot ključne populacije. Ti izzivi lahko vplivajo na potencialno učinkovitost CPTSS, npr. stigma in diskriminacija do oseb, ki živijo s hivom, diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti, marginalizacija socialno ogroženih skupin, kriminalizacija prenosa hiva ipd.

 

V videu iz delavnice v Ljubljani si lahko ogledate nekaj razmišljanj
iz različnih testirnih točk po Evropi

Ruski podnapisi vključeni.

Element Ali vaš CPTSS to zagotavlja? Ali imate za to dokumentiran standard, navodilo, načrt, politiko, procedure, pogodbo ali dogovor? Ali je prilagojen lokalnim okoliščinam? Ali deluje, kot je bilo mišljeno? Nadaljnji koraki
Seznam zagovornikov
Opis

Opis

Seznam, ki vključuje osebe in organizacije, ki lahko naslovijo skrbi in težave CPTSS, tako specifične kot splošne.

 

Smernice

Smernice

Zagovorništvo temelji predvsem na osebni komunikaciji med osebami. Za napredek pri težavah, ki so predmet zagovorništva, je bistven seznam potencialnih zagovornikov.

Skupine znotraj CPTSS lahko seznam potencialnih zagovornikov ustvarijo z metodo možganske nevihte o imenih oseb in organizacij, ki imajo vpliv na politiko in odločevalce, financerje in ostale pomembne deležnike. Seznam je lahko tudi eden od produktov bolj celovite analize deležnikov.

Vpliv zagovornikov je lahko osnovan na:

 • tehničnem in strokovnem znanju (npr. raziskovalci, akademiki, specialisti),
 • političnem vplivu (npr. aktivisti, politiki),
 • javnem profilu (npr. medijske osebnosti, lokalne znane osebnosti),
 • osebni izpovedi (npr. uporabniki, osebe, ki živijo s hivom in pristanejo na to, da se njihova osebna zgodba uporabi pri zagovorništvu).

Da se pri izboru ne bi omejili, je dobro, da začetni seznam sestavimo brez posebnih ciljev ali osredotočanja na specifično temo za zagovorništvo.

Oseb s seznama ni treba vnaprej spraševati o tem, ali bi bili zagovorniki, dokler se ne pojavi težava, ki jo želi CPTSS strateško odpraviti.

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Seznam potencialnih zagovornikov nam lahko služi kot vir za posamezne zagovorniške kampanje. Imena lahko dodajamo, ko se pojavijo novi potencialni podporniki. Seznam je smiselno revidirati in prilagajati med procesom strateškega načrtovanja.

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Strukturirana orodja za izboljšavo kakovosti (npr. QIP in Succeed) vsebujejo vprašanja o deležnikih. Orodje PQD (Razvoj kakovosti z udeležbo, ang. Participatory Quality Development) vsebuje kroge učinka, metodo analize deležnikov, ki lahko služi za identifikacijo in revizijo pozicije in vloge posameznih deležnikov, vključno z njihovim potencialom za zagovorništvo. Z uporabo strukturiranega orodja je lažje razmišljati o potencialnih zagovornikih in revidirati seznam. Več informacij o orodjih je na voljo na www.quality-action.eu.

 

Akcijski načrt

Akcijski načrt

Pričujoč Akcijski načrt vam bo pomagal pri neposrednem delu z elementi, ki ste jih identificirali kot prioritetne (rumena in/ali rdeča polja v Kontrolnem seznamu). Vpišite vaš seznam aktivnosti, ki naj bodo čim bolj specifične. Ko zaključite, lahko vaše Akcijske načrte za vsa poglavja prenesete na svoj računalnik v obliki datotek .xlsx in jih natisnete. Akcijski načrti tvorijo osnovo za vaše nadaljnje načrtovanje, implementacijo in evalvacijo storitev.

Akcijski načrt prikazuje zaporedje smiselnih korakov ali aktivnosti, ki jih je smiselno izvesti, da bo specifična strategija uspešna. Akcijski načrt sestoji iz štirih osrednjih elementov: (1) kaj je potrebno narediti (specifične naloge), (2) kdo bo to naredil (odgovornost), (3) do kdaj (časovni okvir) in (4) kako se bo implementacija nalog spremljala.


→ Kopiraj v akcijski načrt
Prioritetni izzivi za zagovorništvo
Opis

Opis

Prioritetni izzivi za zagovorništvo so tiste teme ali problemi, ki so, pravilno naslovljeni in razrešeni, lahko katalizator za želene spremembe.

 

Guidance

Guidance

Prioriteta izzivov za zagovorništvo je v prvi vrsti odvisna od potreb in povpraševanja ključne populacije, še posebej tistih, ki tistim, ki ga najbolj potrebujejo, predstavljajo prepreke za testiranje. V primeru MSM (in drugih ranljivih in ogroženih skupin) izzive verjetno predstavljajo stigma, diskriminacija in marginalizacija. Prepreke za testiranje so lahko povezane s pomanjkanjem pravnih pravic, diskriminatornih politik ali izključevanja, pa tudi s socialnimi, kulturnimi in verskimi prepričanji družbe kot celote.

Zagovorništvo lahko skozi čas služi tudi zmanjšanju stopnje birokratizacije, izgradnji zaupanja in povečanju neodvisnosti od nekaterih deležnikov, s tem pa povečanju udeleženosti ključnih populacij.

Zagovorniški izzivi so lahko širši (npr. človekove pravice, homofobija) ali specifični (npr. MSM prijazne zdravstvene storitve).

Algoritmi za zastavljanje prioritet so lahko v pomoč pri izbiri izzivov z večjim vplivom na učinkovitost storitev CPTSS.

Povezava na algoritem za postavljanje prioritet

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Sestavljanje prioritetne liste za zagovorništvo na podlagi lokalnih okoliščin pomeni izbor prave tematike ob pravem času. Dejavniki uspeha pri zagovorništvu so:

 • motivacija prizadetih oseb,
 • načrtovanje zagovorništva za čas, ko je sprememba možna, npr. glede na cikle financiranja, nove politike, oblikovanje strateških ali akcijskih načrtov, prestrukturiranje zdravstvenega sistema,
 • potencialna podpora politikov in odločevalcev, npr. novih ministrov, mladih uradnikov, mladih zaposlenih, politikov,
 • pozornost javnosti, npr. ob LGBTIQ dogodkih, spremembah zakonodaje, volitvah.

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Uporaba strukturiranih orodij za izboljšavo kakovosti (več na www.quality-action.eu) pogosto razkriva področja za izboljšavo, ki ležijo zunaj neposrednega vpliva organizacije ali projekta, saj so odvisna od politike, predpisov, družbenih prepričanj in ostalih zunanjih dejavnikov.

Dejstvo, da nekatere teme izhajajo iz procesov kolektivne refleksije, kažejo na njihovo relevantnost in potencial za prioritetni izziv za zagovorništvo.

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Zagovorniške strategije
Opis

Opis

Zagovorniške strategije so metode in kanali, ki jih CPTSS uporablja za vplivanje na politiko in odločanje.

 

Smernice

Smernice

Za ozaveščanje lahko uporabimo vse medije in socialna omrežja, prav tako ponujajo informacije o ozadju zagovorniškega izziva.

Uporabimo lahko dokumentirane uspehe našega lastnega ali tujega CPTSS pri zagovorništvu, npr. da podatki kažejo na visok delež odkritih pozitivnih testov in visok delež vključevanja v zdravstveni sistem. Ti dve spremenljivki sta ključni za prepričevanje odločevalcev na področju javnega zdravja, saj sta bistvena dela procesa obvladovanja okužbe s hivom.

Druge strategije za predstavljanje skupnosti, udeležbo pri odločanju o politikah ali njihovih spremembah ter za doseganje boljšega dostopa do storitev so:

 • prošnje za vključitev v komisije, svetovalne skupine in posvete,
 • oblikovanje profesionalnih odnosov s politiko in odločevalci,
 • oblikovanje partnerstev in mrež z drugimi organizacijami, ki se zavzemajo za podobne spremembe,
 • iskanje podpornikov v tistih, ki imajo vpliv na politiko ali odločevalce.

Uporaben vir na tem področju je Priročnik ILGA za zagovorništvo pravic LGBT oseb (www.eidhr.eu/files/dmfile/advocacy_manual_www1.pdf).

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Lokalni zdravstveni sistemi, birokratske strukture in politike vplivajo na izbiro najbolj učinkovite strategije zagovorništva. Socialne in kulturne norme ter nenapisana pravila o tem, kako vključiti politiko in odločevalce, prav tako igrajo pomembno vlogo.

Na izbiro zagovorniške strategije za določeno temo lahko vplivajo tudi nasveti zagovorniških skupin ali pretekli uspehi.

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Kot vsa področja delovanja CPTSS se lahko tudi zagovorništvo izboljša z uporabo procesov samorefleksije, še posebej z udeležbo vseh vključenih deležnikov. Načrtovanje, izvedba in evalvacija zagovorniških kampanj z uporabo strukturiranih orodij ponuja najboljše možnosti za uspeh.

Orodje PQD (Razvoj kakovosti z udeležbo, ang. Participatory Quality Development, dostopno na www.quality-action.eu) ponuja smernice, zastavljene po korakih, za vrsto metod z udeležbo za izboljšavo kakovosti pri oceni potreb ter načrtovanju, izvedbi in evalvaciji.

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Natisni kontrolni seznami

Akcijski načrt

Zagovorništvo
Zagovorništvo
ElementKaj je treba narediti?Kdo bo to naredil?Kdaj?Kako bomo to spremljali?
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Natisni akcijski načrt