OKOLJE DELOVANJA

Participacija in opolnomočenje

Opolnomočenje ciljne populacije, v tem primeru moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, je temeljno načelo promocije zdravja, tudi storitev prostovoljnega svetovanja in testiranja v skupnosti.

Aktivna vključenost MSM je osnova koncepta prostovoljnega svetovanja in testiranja v skupnosti. Mnoge storitve CPTSS za MSM so bile vzpostavljene s strani same ciljne populacije in so se kasneje razvile v sodelovanju z drugimi deležniki.

Poslušanje ključnih populacij in odgovarjanje na njihove potrebe je bistveni del pristopa CPTSS.

Različni vidiki vključenosti skupnosti se pojavljajo v celotnem orodju. To poglavje se osredotoča opolnomočenje, vodenje, sprejemanje odločitev in prostovoljce.

Element Ali vaš CPTSS to zagotavlja? Ali imate za to dokumentiran standard, navodilo, načrt, politiko, procedure, pogodbo ali dogovor? Ali je prilagojen lokalnim okoliščinam? Ali deluje, kot je bilo mišljeno? Nadaljnji koraki
Načelo opolnomočenja
Opis

Opis

Načelo opolnomočenja pomeni, da storitve CPTSS nudijo MSM za MSM in v sodelovanju z MSM. Načelo se prevaja v strukture in aktivnosti CPTSS za povečanje ozaveščenosti in nadzora MSM nad lastnim zdravjem in življenjem.

 

Smernice

Smernice

Osrednja ideja načela opolnomočenja je, da marginalizirani ljudje sami najbolje poznajo svoje potrebe. Da bi načelo lahko delovalo v praksi, mora biti eksplicitno izraženo in promovirano, kar se lahko doseže:

 • s seznamom osrednjih načel v opisu vizije, misije CPTSS,
 • z ločenim nadrejenim ciljem v strateških in akcijskih načrtih organizacije.

To vključuje povečanje sodelovanja MSM v vseh rutinskih aktivnostih kot tudi vključevanje specifičnih aktivnosti za nadaljnje opolnomočenje MSM.

Opolnomočenje pa ne pomeni samo postavljanja MSM v središče procesov sprejemanja odločitev in intervencij, pač pa tudi proaktivno izgradnjo nujnega znanja, veščin in zmožnosti za izvajanje tega osrednjega vpliva. Pomeni tudi interveniranje v prakse v okolju CPTSS, ki MSM jemljejo moč, npr. v zdravstvenem sistemu.

CPTSS lahko prispeva k opolnomočenju MSM z informiranjem, usposabljanjem prostovoljcev in sodelovanjem z drugimi skupnostnimi organizacijami. Tudi če vsi prostovoljci, ki so se udeležili usposabljanja, na koncu ne bodo delali v CPTSS, bo splošna stopnja znanja in ozaveščenosti v skupnosti MSM narasla.

Pri t. i. buddy programih, kjer se npr. hiv-pozitiven MSM usposablja za nudenje podpore in usmerjanja MSM z novo diagnozo hiva v začetnem obdobju po diagnozi, je cilj opolnomočenje obeh, tako MSM, ki se usposablja za buddyja, kot tudi novodiagnosticiranega MSM, ki ga bo buddy spremljal. Pri opolnomočenju pomagajo tudi prepoznavanje diskriminacije in poznavanje pravic ter osebnostne veščine, kot so npr. komuniciranje, samozavedanje in socialno mreženje.

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Zakonodaja in predpisi lahko onemogočajo dosledno vpeljavo načel opolnomočenja. Zakonodaja za zagotavljanje enakih možnosti lahko npr. onemogoča izvolitev na položaje v odborih ali pridobivanje osebja določenega spola ali spolne usmerjenosti. Vendar se lahko včasih zaprosi za izjemo od takšnih pravil, tako da so lahko enako usposobljeni MSM pri izbiri kandidatov v prednosti.

Za prilagoditev na lokalne omejitve obstajajo še druge možnosti:

 • vključitev dodatnega kriterija med pogoje za izbiro kandidata za zaposlitev, npr.: »dobro poznavanje problematike MSM in mreženje v skupnosti MSM«,
 • ciljno oglaševanje za sodelovanje na položajih v odborih ali za zaposlitve v mrežah MSM ter osebno spodbujanje MSM h kandidaturi,
 • vključitev klavzule o kvoti ali afirmativnem delovanju v statutarne dokumente ali pravilnike organizacije, če je to pravno dopustno (npr. vsaj 75 % članstva odbora morajo sestavljati osebe, ki se identificirajo kot geji ali biseksualne osebe),
 • povečanje vloge in vpliva posvetovalnih struktur ter pogojevanje včlanjevanja z dobrim poznavanjem problematike MSM.

Uspešnost vpeljave proaktivnih strategij opolnomočenja MSM v lokalno delovanje CPTSS je odvisna od vrste faktorjev:

 • zrelosti, velikosti in zmožnosti CPTSS za razširitev aktivnosti onkraj testiranja,
 • dostopnosti partnerjev za sodelovanje, npr. LGBTIQ* organizacije,
 • rokov in pogojev v pogodbah o financiranju,
 • zmožnosti MSM za sodelovanje.

Če je stopnja marginalizacije zelo visoka, se bo zelo malo MSM počutilo dovolj varne ali zmožne za aktivno participacijo. Izgradnja virov in zmožnosti se bo morda morala začeti pri individualnih in skupinskih delovnih intervencijah za povečanje znanja, samozavesti in vzajemne podpore.

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Prvo vprašanje samoevalvacijskega vprašalnika projekta Euro HIV EDAT se osredotoča na participativno analizo zdravja in potreb ciljne populacije. Orodje PQD (Razvoj kakovosti z udeležbo, ang. Participatory Quality Development) se v celoti nanaša na participacijo ključnih deležnikov, v prvi vrsti ciljne populacije, in nudi tako teoretski okvir kot tudi praktične nasvete za participativne metode. Te vključujejo posvetovalne skupine in metode za izboljševanje kakovosti ciljev in strategij (npr. metoda ZiWi). Orodje je dostopno na www.quality-action.eu.

 

Akcijski načrt

Akcijski načrt

Pričujoč Akcijski načrt vam bo pomagal pri neposrednem delu z elementi, ki ste jih identificirali kot prioritetne (rumena in/ali rdeča polja v Kontrolnem seznamu). Vpišite vaš seznam aktivnosti, ki naj bodo čim bolj specifične. Ko zaključite, lahko vaše Akcijske načrte za vsa poglavja prenesete na svoj računalnik v obliki datotek .xlsx in jih natisnete. Akcijski načrti tvorijo osnovo za vaše nadaljnje načrtovanje, implementacijo in evalvacijo storitev.

Akcijski načrt prikazuje zaporedje smiselnih korakov ali aktivnosti, ki jih je smiselno izvesti, da bo specifična strategija uspešna. Akcijski načrt sestoji iz štirih osrednjih elementov: (1) kaj je potrebno narediti (specifične naloge), (2) kdo bo to naredil (odgovornost), (3) do kdaj (časovni okvir) in (4) kako se bo implementacija nalog spremljala.


→ Kopiraj v akcijski načrt
Vodstvene strukture
Opis

Opis

Vodstvene strukture določajo vpliv, vloge in odgovornosti deležnikov ter načrtujejo sprejemanje odločitev.

 

Smernice

Smernice

Vodstvene strukture so lahko različnih oblik, odvisno od tega, ali je CPTSS ločeno registrirano telo ali del druge organizacije, ter od lokalne zakonodaje in predpisov. V skladu z načelom opolnomočenja morajo biti MSM zastopani na vseh ravneh, še posebej tam, kjer se določajo smernice in sprejemajo odločitve.

Vodstvo samostojnega registriranega telesa določi strateško usmeritev organizacije ter opredeli njene zakonske pravice in odgovornosti. Običajno deluje kot upravni odbor, sestavljen iz izvoljenih ali imenovanih članov. Njegove vloge in odgovornosti običajno vključujejo:

 • opredelitev vizije, poslanstva in strateškega načrta,
 • zaposlovanje in usmerjanje vodstvene ekipe,
 • potrjevanje finančnih poročil,
 • zbiranje sredstev in promocijo,
 • prevzemanje zakonske odgovornosti,
 • mreženje.

Upravni odbor lahko določene odgovornosti in funkcije prenese na druge dele vodstvene strukture. Za dnevno delovanje so običajno pooblaščeni izvršni direktor, glavni vodja ali vodstvena ekipa. Zaposli jih upravni odbor, ki mu tudi odgovarjajo. Njihove vloge in odgovornosti običajno vključujejo:

 • upravljanje delovanja,
 • načrtovanje aktivnosti in pripravo predlogov za upravni odbor,
 • pripravo vlog za financiranje, projektnih načrtov ter finančnih in tehničnih poročil,
 • upravljanje s človeškimi viri, vključno s prostovoljci,
 • odnose z javnostmi.

Poleg tega lahko vodstveno telo določi komisijo ali skupino strokovnjakov, ki upravnemu odboru, komisiji ali vodstveni ekipi nudi specializirane nasvete. Vloge in odgovornosti strokovnjakov lahko vključujejo:

 • nudenje tehničnih nasvetov in pomoči,
 • predlaganje sprememb metodologije in procedur,
 • mreženje s sorodnimi organizacijami in ponudniki storitev,
 • zastopanje skupnosti in različnih deležnikov.

V odbore in posvetovalne komisije so lahko vključeni predstavniki skupnosti, osebja in tudi financerjev.

Če je CPTSS del druge organizacije, lahko ima predstavnika v vodstvenem odboru ali posvetovalni komisiji te organizacije ali pa je vključen v vodstveno ekipo.

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Organizacijske oblike in strukture so precej odvisne od lokalnih zakonov, mehanizmov financiranja ter individualne zgodovine in velikosti CPTSS.

Potrebne prilagoditve vodstvenih struktur potrebam in zmožnostim CPTSS je mogoče določiti s pomočjo naslednjih vprašanj:

 • Katera je najprimernejša zakonska oblika za registracijo CPTSS ob upoštevanju njegovih ciljev in funkcij?
 • Kdo lahko k vodstveni strukturi prispeva s svojim strokovnim znanjem, vplivom in poznanstvi?
 • Kakšna je smiselna velikost in raven kompleksnosti vodstvene strukture?
 • Katera vodstvena struktura zagotavlja smiselno sodelovanje skupnosti?

Vzpostavljanje novega CPTSS znotraj obstoječe nevladne organizacije kot starševske organizacije lahko predstavlja najbolj praktičen pristop. Na splošno velja, da vodstvena struktura, ki je kompleksna samo do te mere, da podpira cilje in delo CPTSS, lahko zagotavlja, da administracija podpira projekt in ne obratno.

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Orodji za izboljševanje kakovosti QIP in Succeed vključujeta poglavja o strukturi in odgovornostih. Orodje PQD (Razvoj kakovosti z udeležbo, ang. Participatory Quality Development) se v celoti nanaša na participacijo ključnih deležnikov, v prvi vrsti ciljne populacije, in nudi tako teoretski okvir kot tudi praktične nasvete za participativne metode, vključno s posvetovalnimi odbori. Vsa tri orodja so dostopna na www.quality-action.eu.

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Vključenost MSM
Opis

Opis

Vključenost ciljne skupine in ciljne skupnosti v odločanje pomeni, da so lahko del CPTSS in imajo vpliv na vseh ravneh njegovega delovanja.

 

Smernice

Smernice

Čeprav se je veliko CPTSS, ki delajo z MSM, razvilo iz iniciative MSM in njihovih skupnosti, je vseeno dobro, da ste glede njihove vključenosti v procese sprejemanja odločitev eksplicitni in da so ti procesi transparentni. Tako bodo člani skupnosti vedeli, kako lahko prispevajo in na koga se lahko obrnejo za zagovorništvo.

Vključenost ciljnih skupin in skupnosti je lahko opredeljena v ustanovnih aktih nevladnih organizacij ali v njihovih poslanstvih in strateških načrtih (glej tudi poglavje 4C: Opolnomočenje).

Vodstvena in upravljavska struktura CPTSS lahko načelo vključenosti ciljne populacije in skupnosti v praksi uveljavlja z vključevanjem članov skupnosti MSM na smiselne položaje (glej tudi poglavje 4A: Odgovornost).

 

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Kako je vključevanje integrirano, je odvisno od fleksibilnosti vodstvene in upravljavske strukture:

 • Upravni odbor ali podobno telo lahko rezervira položaje za ciljno populacijo in predstavnike skupnosti ali predstavnike priznanih zagovorniških organizacij.
 • Opisi nalog in del oseb na ključnih položajih v CPTSS, kot npr. vodje, svetovalca ipd., lahko vključujejo zahtevo po dobrem poznavanju tematike MSM in obstoječih mrež v skupnosti MSM. Pozitivna diskriminacija ali zagotavljanje enakopravnosti pri zaposlovanju sta sicer odvisna od delovne zakonodaje in predpisov, vendar lahko ponekod omogočita organizacijam, da lahko zagotovijo, da sta vodstveno in svetovalno osebje del ciljne populacije, skupnosti MSM.
 • Če formalno zastopništvo v odborih in na upravljavskih funkcijah ni mogoče, se lahko za zagotovitev vključenosti ciljne populacije s predstavniki skupnosti in uporabniki storitev vzpostavi posvetovalni odbor. Njegova pooblastila morajo zagotavljati, da se tisti, ki sprejemajo odločitve, z njim aktivno posvetujejo in pri sprejemanju odločitev upoštevajo njegove predloge.

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Orodje PQD (Razvoj kakovosti z udeležbo, ang. Participatory Quality Development) ponuja teoretske članke o načelu vključenosti, uporabne opise različnih ravni vključenosti v procesih sprejemanja odločitev in načine za njihovo postopno uvedbo. Metoda krogov vplivanja iz PQD je zelo neposredna skupinska vaja, s katero je mogoče dognati, kako so različni deležniki v danem trenutku vključeni v sprejemanje odločitev in kako je to mogoče izboljšati. Orodje vsebuje tudi vodnike po drugih participativnih metodah, kot je posvetovalni odbor uporabnikov storitve.

Za dostop do orodja PQD in spletne učne materiale obiščite www.quality-action.eu.

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Vloge prostovoljcev
Opis

Opis

Prostovoljci iz ciljne populacije v delovanju CPTSS prevzemajo različne vloge v skladu z načelom delovanja v skupnosti.

 

Smernice

Smernice

Prostovoljci iz skupnosti MSM igrajo pomembno vloge pri vseh vidikih vzpostavitve in delovanja CPTSS:

 • zagovorništvo, npr. prepoznavanje in artikulacija potreb, lobiranje pri politikih, pogajanje z oblikovalci politik, financerji in upravnimi organi (glej tudi Zagovorništvo),
 • vodenje, npr. sodelovanje v odborih in drugih telesih, sodelovanje v strateškem načrtovanju,
 • vzpostavitev storitev, npr. sodelovanje pri pripravi akcijskih načrtov, sodelovanje v fokusnih skupinah, delovanje v vlogi vzornikov pri komuniciranju z javnostmi in promoviranju (glej tudi Komuniciranje),
 • delovanje CPTSS, npr. kot usposobljeni izvajalci testiranja, svetovalci, izvajalci podpore oz. buddyji, terenski delavci, spletni svetovalci ipd.,
 • evalvacija, npr. kot respondenti v raziskavah in udeleženci fokusnih skupin.

Vloge prostovoljcev je koristno navesti v konstitutivnih aktih organizacije ali v pogojih delovanja odborov, načrtih implementacije, organizacijskih diagramih, evalvacijskih načrtih ipd.

Vse vloge prostovoljcev so lahko navedene in opisane tudi v promocijskih materialih, namenjenih pridobivanju novih prostovoljcev.

Za podrobnejše informacije o prostovoljcih podpornikih in vodjah glejte tudi Človeške vire.

 

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Stopnja vključenosti prostovoljcev je odvisna od lokalno veljavnih predpisov (glej tudi Regulativni in pravni okviri), pogojev zavarovanja ter dostopnosti in motiviranost članov skupnosti za vključevanje.

Medtem ko vključevanje prostovoljcev v opravljanje temeljnih opravil lahko prihrani stroške plač in prinaša prednosti vrstniškega pristopa, pa pridobivanje novih prostovoljcev in podpora zanje terja veliko truda in veščin.

Stopnja motivacije za prostovoljstvo v skupnosti MSM, še posebej za izvajanje nalog z višjo stopnjo odgovornosti, za katere je treba biti usposobljen, npr. izvajanje testiranja, svetovanje ali terensko delo, je lahko zelo različna. V Grčiji, kjer je potreba po dostopnem testiranju za MSM velika, na primer na stotine prostovoljcev prispeva k širitvi storitev testirne točke. Drugod so storitve CPTSS bolj profesionalizirane in jih pretežno izvaja plačano osebje.

Pomemben del načrtovanja je določitev stopnje pripravljenosti in zmožnosti za potencialno prostovoljstvo. Vključevanje prostovoljcev lahko s časom tudi narašča, ko postane CPTSS znan in MSM bolj zainteresirani za prispevanje.

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Redno preverjanje vlog, ki jih opravljajo osebje in prostovoljci, je del strukturiranega izboljševanja kakovosti. Z orodji, kot sta Succeed in QIP, lahko ugotavljamo, ali njihova znanja in veščine še vedno ustrezajo zahtevam za izvajanje storitve. Orodje PQD (Razvoj kakovosti z udeležbo, ang. Participatory Quality Development) ponuja tudi participativne metode za delo z osebjem in prostovoljci, npr. vodena delovna skupina in posvetovalno telo uporabnikov storitve z zahtevanim znanjem in veščinami.

Za dostop do teh orodij in nasvetov za njihovo uporabo obiščite www.quality-action.eu.

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Natisni kontrolni seznami

Akcijski načrt

OKOLJE DELOVANJA
Participacija in opolnomočenje
ElementKaj je treba narediti?Kdo bo to naredil?Kdaj?Kako bomo to spremljali?
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Natisni akcijski načrt