Izboljševanje kakovosti in inovacije

Izboljševanje kakovosti

Please visit the English page on innovation for updated content.

Izboljševanje kakovosti se razlikuje od spremljanja uspeha in evalvacije ter ju obenem dopolnjuje. Strukturirano izboljševanje kakovosti pomeni refleksijo na vseh stopnjah in o vseh vidikih projekta ali intervencije z namenom identifikacije področij za izboljšavo. Podatki spremljanja uspeha in evalvacije lahko podprejo izboljševanje kakovosti.

Izboljševanje kakovosti formalno identificira, vpeljuje in evalvira strategije za povečanje potenciala aktivnosti, kar vključuje povečanje njene zmožnosti, da zadosti standardom kvalitete in jih preseže. Uporablja se lahko na vsaki stopnji aktivnosti in vedno stremi k izboljšavi, ne glede na začetno stanje.

Vključuje lahko zagotavljanje kakovosti, ki, formalno gledano, spremlja kvaliteto storitve in aktivnosti glede na določene standarde (če obstajajo). Vključuje revizijo, identifikacijo problemov in popravke. Procesi zagotavljanja kakovosti so še posebej primerni za standardizirane in rutinske komponente, kot so medicinski in klinični postopki.

Učinkovitost lahko povečamo tako, da se ne osredotočamo samo na »delanje pravih stvari«, temveč na »delanje pravih stvari na pravilen način«. Namen je zagotoviti, da so odločitve o tem, kaj delati in katere metode uporabiti, osnovane na najboljših možnih podatkih, znanju in izkušnjah ter da se izbrane aktivnosti načrtuje, izvede, spremlja in evalvira tako, da se njihov potencialni učinek karseda poveča.

Izboljšanje kakovosti nam da vedeti, kaj že počnemo dobro, povečuje motivacijo in moralo. Skupine vzpodbuja, da reflektirajo CPTSS kot celoto. Z udeležbo dodatnih deležnikov pomaga identificirati področja za izboljšavo in inovacije ter jih razčleniti v konkretne, praktične korake.

Uporaba strukturiranih orodij za izboljšavo kakovosti v varnem okolju, ki vzpodbuja samorefleksijo, ter s sodelovanjem vseh relevantnih deležnikov, ki omogočajo več različnih perspektiv, lahko prinese nepričakovane vpoglede ter inovativne in kreativne izboljšave.

Tukaj je nekaj vprašanj, s katerimi lahko začnemo strukturirano izboljšavo kakovosti:

 • Ali so na voljo kriteriji kakovosti ali standardi za delo?
 • Imamo primere dobre prakse?
 • Ali potrebujemo orodje, ki nam bo pomagalo pri refleksiji našega dela?
 • Ali za predstavitev praks izboljšave kakovosti potrebujemo tehnično?

Strukturirana orodja za izboljšavo kakovosti v obliki vprašalnikov in priročnikov, vključno z vodnikom za izbiro orodja in drugimi spletni viri za učenje, so na voljo na www.qualityaction.eu. Najbolje je začeti z malim, npr. s posameznim poglavjem katerega od orodij na sestanku skupine, z oblikovanjem prostora za samorefleksijo brez občutka krivde in ponižanja, kjer se spoštujejo vse perspektive in ideje. Če imajo ljudje pozitivne izkušnje z izboljševanjem kakovosti in svoje delo doživljajo kot koristno, je bolj verjetno, da bodo še bolj vključili v proces in naslednjič uporabili celotno orodje.

Na voljo je tudi baza podatkov študij primerov, ki so jih napisale skupine, ki so to že naredile, tudi CPTSS-ji. Dosegljiva je na www.qualityaction.eu in omogoča brskanje. Evropska mreža trenerjev in facilitatorjev, izkušenih v izboljševanju kakovosti in uporabi teh orodij, lahko poda tehnično pomoč in nasvete, s čimer bo vključitev v izboljševanje kakovosti še lažja.

Inovacije in širitve

Trinajsto vprašanje samoevalvacijskega vprašalnika projekta EURO HIV EDAT se osredotoča na razvoj dodatnih kapacitet in vpeljavo novih preventivnih orodij.

Na podlagi strukturirane aktivnosti za izboljšavo kakovosti oz. kakršne koli refleksivne prakse ne nastajajo samo praktični koraki za izboljšavo postopkov, ampak se lahko pogosto identificirajo tudi ovire, ki so izven neposrednega nadzora CPTSS in lahko postanejo predmet zagovorništva (glej poglavje o zagovorništvu).

Če vključimo različne perspektive, povečamo verjetnost tudi za odkrivanje nenaslovljenih potreb in vrzeli v izvajanju storitve, ki jih CPTSS izpopolni z razširitvijo obsega delovanja onkraj osnovne storitve testiranja za hiv in svetovanja, informiranja in napotitve.

Aktivnosti za razširitev

CPTSS lahko širi aktivnosti na področjih:

 • pokritosti (npr. z dodajanjem terenskega dela ali usmeritvijo na nove podpopulacije),
 • dostopnosti (npr. s spremembo ali širitvijo delovnega časa),
 • dodatnih testov (npr. nudenje celovitega testiranja na SPO)
 • programov za zmanjševanje tveganja za uporabnike kemseksa (npr. diskusijske skupine, skupine za samopomoč, individualno svetovanje, napotitev, izmenjava igel),
 • dodatnih zdravstvenih storitev (npr. nudenje MSM prijazne storitve na primarnem nivoju),
 • dodatnih psihosocialnih storitev (npr. nudenje svetovanja, skupin, mentorstva),
 • mreženja (npr. povezovanje z ostalimi LGBTIQ iniciativami).

Predizpostavitvena profilaksa (PrEP)

PrEP, ki predstavlja redno ali občasno uporabo protivirusnih zdravil pri hiv negativnih osebah za preprečitev okužbe s hivom, postaja gradnik preprečevanja hiva, še posebej pri ključnih populacijah z višjim tveganjem za okužbo. Trenutno PrEP za vse, ki ga potrebujejo, že ponuja Francija.

Diskusije o tem, kdaj, kako in kje ponuditi PrEP, potekajo v številnih evropskih državah. Obstajajo močni argumenti, zakaj so CPTSS kot na skupnosti utemeljena storitev za MSM primerni za dostop do PrEP. Barcelona Checkpoint je že ubesedil naslednje razloge, zakaj je na skupnosti utemeljen center primeren za distribucijo PrEP?

 • hiv negativne osebe niso vajene hoditi v bolnišnice,
 • z vrstniškim svetovalcem je enostavno govoriti o spolnosti, (ne)uporabi kondoma, dojemanju tveganja in zmanjševanju tveganja,
 • 10 let izkušenj s hitrim testiranjem za hiv in vključevanjem v zdravstveni sistem,
 • promocija rednega testiranja za osebe z višjim tveganjem (štirikrat letno),
 • nove tehnologije in hitri rezultati testiranja virusnega bremena,
 • testiranje za SPO (sifilis, gonoreja, hepatitis C) že poteka,
 • dolgo sodelovanje s kliniko za zdravljenje hiva in zdravniki,
 • izkušnje s pripravljenostjo oseb na zdravljenje in adherenco oz. redno jemanje zdravil,
 • delo s skupnostjo, ozaveščanje in informiranje o PrEP.

(vir: bcn Checkpoint)

Samo-vzorčenje in samotestiranje

Samo-vzorčenje in samotestiranje so na voljo v več evropskih državah. V nekaterih državah so ključni del za višje stopnje testiranja med MSM. Prosimo, preberite priporočila delovnega paketa 9.1 iz Euro HIV EDAT za več informacij.

Priporočila lahko najdete tukaj:Priporočila o samotestiranju in samozapiranju (angleščina)

Swab2know, ki ga je izvedla Euro HIV EDAT, je bila pilotna intervencija, ki je ocenila sprejemljivost in izvedljivost posegov za posredovanje HIV za HIV med migrantkami in priseljencev ter spletno komunikacijo testnih rezultatov, izvedenih v šestih evropskih državah (Belgija, Španija, Portugalska, Danska, Romunija in Slovenija ). Razvili sta dve spletni strani za rezultate testov dostave in razvijanje post-testiranja (www.swab2know.eu in www.lapruebaencasa.com). Prevedeni so bili v jezike sodelujočih držav. Razvit je bil priročnik za izvajanje integrirane strategije za testiranje HIV s pomočjo CBVCT, terenskih in spletnih tehnik. Na voljo je na: Swab2know: Priročnik za razvoj in izvajanje pristopa za testiranje virusa HIV, ki uporablja strategije za vzorčenje in domače vzorce ter spletno komunikacijo o rezultatih testov HIV.

Dodatni viri

Vsako inovativno razširitev področja delovanja CBVCT lahko zahteva dodatne vire, kar je lahko odvisno od tega, ali bi bilo mogoče dodatno financiranje podpreti z lokalnimi dokazi.
Dobro dokumentiranje participativnih procesov in uporaba podatkov iz dejavnosti spremljanja in vrednotenja lahko prinesejo praktične in dokazne dokaze. To lahko pomaga pri splošnih epidemioloških ali socialnih raziskavah o holističnih zdravstvenih potrebah MMA, ki so na lokalni ravni pomembni.