STORITVE CENTRA ZA PROSTOVOLJNO TESTIRANJE IN SVETOVANJE V SKUPNOSTI

Spremljanje in evalvacija

Spremljanje in evalvacija ter izboljševanje kakovosti so orodja upravljanja.

Spremljanje uporablja podatke za sledenje napredku aktivnosti. Evalvacija je sistematski in objektiven pregled relevantnosti, učinkovitosti in vpliva aktivnosti v luči specifičnih ciljev, dogovorjenih v okviru načrtovanja programa.

Rezultati spremljanja in evalvacije nudijo informacije za izboljšanje storitev in primerjavo z drugimi, podobnimi izvajalci storitev. Rezultati spremljanja in evalvacije so lahko v pomoč pri dokazovanju smiselnosti obstoja CPTSS vzporedno s testiranjem v zdravstvu kot tudi kot dokaz doseženega dela in učinka pri pridobivanju sredstev.

Pomembno:

 • spremljanje in evalvacija CPTSS na ravni posamezne storitve zahtevata dodatne vire, npr. čas in logistično podporo,
 • razmislite o primernem ravnotežju med obremenitvijo s spremljanjem in evalvacijo na ravni CPTSS v primerjavi s spremljanjem in evalvacijo na državni ravni preprečevanja hiva oziroma aidsa, zdravljenja in programa oskrbe,
 • preverite, ali so dejavnosti spremljanja in evalvacije (tako vpeljava kot izvajanje) skozi čas izvedljive,
 • priporočljiv je kratek seznam kazalnikov za spremljanje in evalvacijo, pomembnih za namen, cilje in prejemnike aktivnosti CPTSS.

Namen in cilji posebnih študij ali raziskovalnih projektov, ki bi jih lahko izvedli v CPTSS, navadno zahtevajo zbiranje podatkov, ki presega obseg rutinske dejavnosti spremljanja in evalvacije, pa tudi bolj prefinjene metode zbiranja podatkov. Tovrstnega zbiranja podatkov ne zamenjujte z rutinskimi dejavnostmi spremljanja in evalvacije v CPTSS, ki morajo biti vzdržne na daljši rok.

Kakovost je povezana z doseganjem ciljev in rezultati skladno z aktualnim profesionalnim znanjem in standardi.

To poglavje zajema vidike spremljanja in evalvacije, ki so najbolj relevantni za storitve CPTSS. Za več podrobnosti o kakovosti pojdite na Izboljševanje kakovosti.

 

V videu iz delavnice v Ljubljani si lahko ogledate nekaj razmišljanj
iz različnih testirnih točk po Evropi

Ruski podnapisi vključeni.

Element Ali vaš CPTSS to zagotavlja? Ali imate za to dokumentiran standard, navodilo, načrt, politiko, procedure, pogodbo ali dogovor? Ali je prilagojen lokalnim okoliščinam? Ali deluje, kot je bilo mišljeno? Nadaljnji koraki
Zbiranje podatkov o izvedenih aktivnostih
Opis

Opis

Podatki o izvedenih aktivnostih so osnovni podatki o delovanju CPTSS, ki lahko vključujejo tudi informacije o zadovoljstvu s storitvami ter kvalitativne komentarje. S temi podatki ugotavljamo, ali CPTSS deluje, kot je bilo predvideno.

 

Smernice

Smernice

Za pridobitev celostne slike o delovanju CPTSS je treba upoštevati tudi tiste aktivnosti in kontakte uporabnikov, ki niso nujno neposredno vezani na izvedbo testiranja.

Primer: Spremenljivke poročanja atenske testirne točke

1. Število opravljenih testiranj in svetovanj

2. Deleži obiska testirnih dogodkov / svetovanj / potrditvenih testiranj / prevzemov rezultatov testiranja / napotitev naprej

3. Delež moških in žensk

4. Deleži starostnih skupin

5. Deleži skupin prebivalstva

(…)

24. Stopnja zadovoljstva uporabnikov z dostopnostjo storitve

25. Stopnja zadovoljstva uporabnikov z delovnim časom storitve

26. Stopnja zadovoljstva uporabnikov s čakalno dobo

27. Splošni vtis o storitvi

28. Stopnja zadovoljstva uporabnikov s pristopom in prijaznostjo osebja

29. Stopnja zadovoljstva uporabnikov z zaupnostjo

30. Stopnja zadovoljstva uporabnikov s trajanjem storitve testiranja

31. Stopnja zadovoljstva uporabnikov s svetovanjem pred in po testiranju

32. Stopnja verjetnosti ponovnega obiska in testiranja v prihodnosti

Podatki o izvedenih aktivnostih poleg podatkov o izvedenih testih (glej naslednjo temo: spremljanje diagnoz hiva) vključujejo tudi podatke o številu telefonskih klicev, številu povpraševanj preko družbenih omrežij in povpraševanj v živo, podatke o obiskanosti spletnega mesta in izvedenih terenskih akcij ter podatke o številu razdeljenih kondomov, varnejših pripomočkov za uživanje drog in informacijskih materialov.

Nabor pripomočkov za zbiranje podatkov lahko vključuje tudi kontaktne obrazce za uporabnike, poročila o izvedenih aktivnostih in obrazce o porabi zalog materialov, ki jih izpolnjuje zaposleno in prostovoljsko osebje kot del rednega dela, ter poročila o spletnem gostovanju, ki ga pripravijo podizvajalci.

Ti podatki se lahko primerjajo s cilji, zastavljenimi v procesu načrtovanja, in jih lahko spremljamo skozi čas.

Zbiranje ocen o zadovoljstvu temelji na povratnih informacijah, za katere uporabnike redno naprošamo preko obrazcev v papirni ali elektronski obliki, ali s periodičnimi raziskavami, ki se izvajajo v daljših časovnih intervalih. Kvalitativni podatki, kot so pritožbe, komentarji ali predlogi (podani ustno – zabeleži jih osebje – ali pisno), so lahko zelo koristni pri ugotavljanju razlogov za trende, ki jih kažejo podatki o izvedenih aktivnostih.

Prošnje za povratne informacije od uporabnikov ter delo, povezano z zbiranjem in analizo pridobljenih podatkov, poročanje in odzivanje na pridobljene rezultate naj ostanejo sorazmerni z obsegom delovanja CPTSS. Zbirajte samo toliko podatkov, kolikor ste jih zmožni analizirati in uporabiti.

Podatki o izvedenih aktivnostih in rezultati raziskav o zadovoljstvu uporabnikov so pomembni za izboljševanje kakovosti storitve.

Vodnik mreže Correlation Network z naslovom Effective Evaluation: An introduction for grass-root organisations je orodje za razvijanje evalvacijskih načrtov, vključno z zbiranjem podatkov.

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Kateri podatki o zadovoljstvu in dosegu se lahko zbirajo, je odvisno tako od aktivnosti, vključenih v delovanje CPTSS (npr. mobilne enote ali terensko delo, razdeljevanje kondomov), kot tudi od okoliščin lokalnega okolja (npr. nekateri uporabniki so lahko preveč zaskrbljeni glede zasebnosti, da bi izpolnili kakršen koli ocenjevalni obrazec).

Primer: Evalvacijski obrazec atenske testirne točke (izsek)

 1. So se vam zdeli prostori (recepcija, soba za testiranje) atenske testirne točke prijazni?

Sploh ne      Zelo

1     2     3    4    5

 1. Je bilo osebje tako prijazno, kot ste pričakovali?

Sploh ne      Zelo

1    2    3    4    5

3. Ste pomislili, da bi v primeru pozitivnega rezultata osebje atenske testirne točke prekršilo načelo zaupnosti?

Sploh ne      Zelo

1    2     3    4    5

Možnosti za zmanjšanje stroškov:

 • uskladite podatke o izvedenih aktivnostih, ki jih zbirate za svojo uporabo, s podatki, o katerih morate poročati navzven, npr. financerjem ali javnim zdravstvenim ustanovam,
 • podatke naj zbirajo tisti zaposleni in prostovoljci, ki lahko to dejavnost karseda praktično izvajajo skupaj s svojim rednim delom oz. nalogami, npr. če receptorji dvigujejo telefon, naj beležijo telefonska povpraševanja, terenski prostovoljci naj beležijo dostave kondomov in spremljajo njihove zaloge ipd.

Primer: Kontaktni obrazec solunske testirne točke

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Orodja, kot so Succeed, QIP, EQUIHP (European Quality Instrument for Health Promotion in Quint-Essenz vsebujejo vprašanja za spodbujanje diskusije in kreativne ideje za izboljševanje zbiranja podatkov o dosegu in zadovoljstvu ter za njihovo analizo.

 

Akcijski načrt

Akcijski načrt

Pričujoč Akcijski načrt vam bo pomagal pri neposrednem delu z elementi, ki ste jih identificirali kot prioritetne (rumena in/ali rdeča polja v Kontrolnem seznamu). Vpišite vaš seznam aktivnosti, ki naj bodo čim bolj specifične. Ko zaključite, lahko vaše Akcijske načrte za vsa poglavja prenesete na svoj računalnik v obliki datotek .xlsx in jih natisnete. Akcijski načrti tvorijo osnovo za vaše nadaljnje načrtovanje, implementacijo in evalvacijo storitev.

Akcijski načrt prikazuje zaporedje smiselnih korakov ali aktivnosti, ki jih je smiselno izvesti, da bo specifična strategija uspešna. Akcijski načrt sestoji iz štirih osrednjih elementov: (1) kaj je potrebno narediti (specifične naloge), (2) kdo bo to naredil (odgovornost), (3) do kdaj (časovni okvir) in (4) kako se bo implementacija nalog spremljala.


→ Kopiraj v akcijski načrt
Spremljanje diagnoz hiva
Opis

Opis

Spremljanje diagnoz hiva pomeni za CPTSS oceno tega, v kolikšni meri vaše aktivnosti povečujejo zgodnje odkrivanje okužbe s hivom v ciljni populaciji, v našem primeru populaciji MSM.

 

Smernice

Smernice

Dokumentiran uspeh CPTSS pri odkrivanju velikega deleža novih okužb s hivom je močen argument za zagotavljanje finančne podpore. Spremljanje diagnoz hiva je za zagotavljanje teh informacij osrednjega pomena.

Napotki za zbiranje podatkov za spremljanje in evalvacijo prostovoljnega svetovanja in testiranja za HIV v skupnosti v mreži COBATEST’ so bili zasnovani z namenom izboljšanja kakovosti in konsistentnosti podatkov, ki jih za potrebe spremljanja in evalvacije zbirajo CPTSS. Standardizirano spremljanje in evalviranje omogoča primerljivost podatkov, s čimer se poveča teža zaključkov na državnih ravneh in evropski ravni.

Smernice v zgoraj omenjenem dokumentu temeljijo na vrsti osrednjih kazalnikov:

Nivo 1 (Osrednji kazalniki za spremljanje diagnoz hiva v storitvah CPTSS)

 1. Število uporabnikov, ki so bili testirani s presejalnim testom za hiv
 2. Delež uporabnikov, ki so poročali, da so že bili testirani za hiv
 3. Delež uporabnikov, ki so poročali, da so bili za hiv testirani v preteklih 12 mesecih
 4. Delež uporabnikov, ki so poročali, da so bili za hiv testirani v zadnjih 12 mesecih v istem CPTSS
 5. Delež uporabnikov z reaktivnim rezultatom presejalnega testa za hiv
 6. Delež uporabnikov, ki so bili testirani s presejalnim testom za hiv in so rezultat testa prevzeli
 7. Delež uporabnikov z reaktivnim rezultatom presejalnega testa za hiv, ki so bili deležni svetovanja po prevzemu rezultata
 8. Delež uporabnikov z reaktivnim rezultatom presejalnega testa za hiv, ki so bili na potrditvenem testiranju
 9. Delež uporabnikov s pozitivnim rezultatom potrditvenega testa za hiv
 10. Delež uporabnikov s pozitivnim rezultatom potrditvenega testa za hiv, ki so končni potrditveni rezultat prevzeli v CPTSS
 11. Delež uporabnikov s pozitivnim rezultatom potrditvenega testa za hiv, ki so bili deležni svetovanja po prevzemu rezultata v CPTSS

Nivo 2 (Izbirni kazalniki CPTSS)

 1. Delež uporabnikov, ki so bili pred testiranjem oziroma pred prevzemom rezultata deležni pogovora ali svetovanja in so bili testirani s presejalnim testom za hiv
 1. Delež uporabnikov z nereaktivnim rezultatom presejalnega testa za hiv, ki so bili deležni svetovanja po prevzemu rezultata
 2. Delež uporabnikov z negativnim potrditvenim testom za hiv, ki so končni potrditveni rezultat testa za hiv prevzeli v CPTSS
 3. Strošek na testiranega uporabnika
 4. Strošek na diagnozo hiva

Nivo 3 (Izbirni osrednji kazalniki CPTSS)

 1. Delež uporabnikov, ki so na testiranju v CPTSS dobili pozitivno diagnozo hiva in so bili napoteni v zdravstveni sistem (glej tudi poglavje 2B)
 1. Delež uporabnikov, ki so na testiranju v CPTSS dobili pozitivno diagnozo hiva in je bila njihova diagnoza odkrita pozno

 

 

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Orodja in navodila za bistvene kazalnike ter metode zbiranja in analizo podatkov so opisani v ‘Napotkih za zbiranje podatkov za spremljanje in evalvacijo prostovoljnega svetovanja in testiranja za HIV v skupnosti v mreži COBATEST’.

Gre za temeljni sistem spremljanja CPTSS, testiran v vrsti različnih okoliščin.

Ker so smernice že prilagojene CPTSS, je smiselno, da se jih uporablja v celoti. Sodelovanje v mreži COBATEST prispeva nabore primerljivih podatkov na državnih ravneh in evropski ravni skozi čas.

Za vpeljavo smernic je na voljo podpora, ki jo nudi mreža COBATEST. Za dodatno pomoč se lahko obrnete na CEEISCAT (lflopez@iconcologia.net).

Primer: Podatki za poročanje atenske testirne točke (izsek)

(…)

6. Delež uporabnikov, ki so bili deležni svetovanja pred testiranjem

7. Delež uporabnikov, ki se jih je zaprosilo za soglasje za testiranje

8. Delež uporabnikov, ki so se testirali za prisotnost protiteles proti hivu

9. Delež uporabnikov, ki so bili deležni svetovanja po testiranju

10. Delež negativnih in preliminarno pozitivnih rezultatov

11. Delež uporabnikov, pri katerih je bil rezultat testa pozitiven in so bili napoteni na potrditveni test

12. Delež uporabnikov, pri katerih je bil rezultat testa pozitiven in so dobili pisna navodila o tem, kako in kam se morajo obrniti za potrditveni test

13. Delež uporabnikov, pri katerih je bil rezultat testa pozitiven in se jim je ponudilo spremstvo na potrditveni test na kliniki

14. Delež uporabnikov, pri katerih je bil rezultat testa pozitiven in so želeli dodatno svetovanje

15. Delež uporabnikov, pri katerih je bil rezultat testa pozitiven in so bili napoteni k psihologu

16. Delež virov informacij o storitvi

17. Delež uporabnikov, ki so se za hiv že testirali

18. Delež uporabnikov glede na to, kdaj so se nazadnje testirali za hiv

19. Delež uporabnikov glede na to, kje so se nazadnje testirali za hiv

20. Delež uporabnikov glede na to, ali so se že kdaj testirali za druge SPO

21. Delež uporabnikov glede na to, kje so se v preteklosti že testirali za druge SPO

22. Delež uporabnikov, ki so se že testirali za druge SPO glede na to, za katere druge SPO so se testirali

23. Delež uporabnikov, cepljenih proti hepatitisu B

(…)

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Enajsto vprašanje samoevalvacijskega vprašalnika projekta Euro HIV EDAT se osredotoča na evalviranje.

Celostna orodja za izboljšanje kakovosti v projektih preventive in promocije zdravja, kot so Succeed in QIP, EQUIHP (European Quality Instrument for Health Promotion) in Quint-Essenz, obravnavajo spremljanje in evalvacijo vključno z vprašanjem o tem, ali CPTSS zbira vse potrebne podatke za spremljanje in evalvacijo svojih ciljev in namenov.

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Redno analiziranje podatkov in poročanje
Opis

Opis

Redno izvajanje analiz podatkov pomeni uporabo statističnih in tematskih metod za ugotavljanje rezultatov in trendov. Poročanje pomeni povzemanje ugotovitev, njihovo primerjavo s kakršnimi koli obstoječimi cilji in opredeljevanje glede na zastavljene cilje.

 

Smernice

Smernice

Kvantitativne podatke o izvedenih aktivnostih lahko analizirate s pomočjo osnovnih statističnih orodij. Več drugih virov za analizo izvedenih aktivnosti (njihovega dometa in zadovoljstva z njimi) je dostopnih na spletu. V okviru projekta EURO HIV EDAT je nastalo orodje za samoevalvacijo CPTSS:

Povezava na samoevalvacijski vprašalnik delovnega paketa 4 (AIDES)

Osnovna tematska analiza kvalitativnih podatkov (pritožb, komentarjev, predlogov), kot je preprosto štetje števila predlogov ali omemb tematik (glejte tudi metodo Enquiries and Complaints Register v orodju PQD (Razvoj kakovosti z udeležbo, ang. Participatory Quality Development, dostopno na www.quality-action.eu)), lahko usmerja izboljševanje kakovosti in inovacije. Tudi če podatki sami po sebi niso ne reprezentativni ne odločilni pa kažejo na to, katere teme so relevantne. Za bolj poglobljeno raziskovanje lahko uporabite participativne metode, kot sta hitra ocena ali fokusna skupina, dostopne tudi v orodju PQD (Razvoj kakovosti z udeležbo, ang. Participatory Quality Development).

O rezultatih evalvacij je pomembno poročati tako financerjem, upravljavcem, odborom, posvetovalnim komisijam in drugim vodstvenim strukturam kot tudi ciljni populaciji, še posebej tistim osebam, ki prispevajo k CPTSS in/ali so sodelovale v raziskavah. Povratne informacije jim lahko posredujemo preko kratkih povzetkov ugotovitev evalvacije na spletu, preko objav člankov v medijih ciljne populacije in seveda z integracijo rezultatov v delovanje CPTSS (npr. »60 % vas je dejalo, da vam je všeč informativni pogovor pred testiranjem, 40 % vas pravi, da bi želeli izvedeti več o sifilisu – zato smo za vas pripravili tole!«). Takšne povratne informacije izpostavljajo sodelovanje ciljne populacije in prispevajo k občutku pripadnosti CPTSS.

Ključna vprašanja so:

 • Komu moramo in komu želimo poročati?
 • O čem lahko poročamo ciljni populaciji MSM in kako lahko to osmislimo?
 • Kaj nam povejo rezultati evalvacije in kakšen pomen imajo za prihodnost?

Prikazi in grafi kvantitativne rezultate sporočajo vizualno, izbrane izjave pa povezujejo teme, ki izhajajo iz kvalitativnih podatkov, z izkušnjami udeležencev raziskave.

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Vložek (finančni, časovni in človeški), ki ga zahtevata analiza in poročanje kot dela spremljanja in evalvacije, mora biti sorazmeren z viri, predvidenimi za doseganje ciljev PTSS. Ti so odvisni od vrste lokalnih okoliščin, npr. od:

 • obveznih zahtev v pogodbah o financiranju,
 • zakonskih zahtev,
 • tega, ali je CPTSS ustanovljen na novo ali kot projekt že uveljavljen,
 • strokovnega znanja, ki je na voljo za evalvacijo,
 • prevladujoče kulture glede pridobivanja podatkov in povratnih informacij od uporabnikov.

Da bi uskladili pričakovanja različnih deležnikov – npr. financerjev, osebja, uporabnikov in skupnosti MSM – s smiselnim in realističnim nivojem spremljanja in evalvacije, je pomembno skupno načrtovanje in strinjanje glede kazalnikov, metod zbiranja podatkov ter obsega in pogostosti obdelave podatkov in poročanja o njih.

Možnosti za znižanje stroškov:

 • študentom ponudite možnost, da analizo podatkov izvedejo v okviru svojega izobraževanja (npr. pri študiju družbenih ved, socialnega dela, upravljanja javnega zdravja ipd.),
 • združite poročanje npr. financerjem, vodstvenim strukturam (npr. odborom, upravljavcem, nadzornikom) in nadzornim organom, tako da bo en nabor poročil zadostil zahtevam po dokazilih o odgovornosti cele vrste deležnikov,
 • sodelujte v mrežah (npr. mreža COBATEST), ki nudijo spletna orodja za vnos podatkov, ki sodelujočim CPTSS omogočajo dostop do baz podatkov z vsemi vnesenimi podatki in ocenami kazalnikov za spremljanje in evalvacijo,
 • sodelujte z raziskovalnimi centri in agencijami za javno zdravje.

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Metoda Circles of Influence v orodju PQD (Razvoj kakovosti z udeležbo, ang. Participatory Quality Development, dostopno na www.quality-action.eu) ponuja načine za analizo stopnje sodelovanja vsake od relevantnih skupin deležnikov v procesih sprejemanja odločitev v projektu. Ker sta analiza in poročanje ključna za sprejemanje odločitev, je ta metoda uporabna tudi pri ugotavljanju primerne stopnje analiziranja in poročanja za vsako posamično skupino deležnikov.

Celostna orodja za izboljšanje kakovosti v projektih preventive in promocije zdravja, kot so Succeed in QIP, obe dostopni na www.quality-action.eu, EQUIHP (European Quality Instrument for Health Promotion) in Quint-Essenz (http://www.quint-essenz.ch/en), obravnavajo spremljanje in evalvacijo vključno z vprašanjem o tem, ali CPTSS podatke analizira in o njih poroča tako, da to omogoča ocenjevanje in izboljševanje kakovosti.

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Ocenjevanje učinkov
Opis

Opis

Ocenjevanje učinkov ocenjuje želene in neželene spremembe, ki so rezultat neke intervencije. Poleg zastavljenim ciljem aktivnosti se posveča tudi spremembam v rezultatih, ki jih je mogoče pripisati intervenciji.

 

Smernice

Smernice

CPTSS, namenjeni MSM, želijo prispevati k prvemu koraku v procesu zdravljenja hiva: k povečanju deleža MSM, živečih s hivom, ki so bili diagnosticirani. To odražajo tudi programski kazalniki za testiranje za hiv Svetovne zdravstvene organizacije (WHO/HIV/2015.32).

Ker lahko večje število testirnih storitev prispeva k števcu tega kazalnika (število MSM, živečih s hivom, ki so bili diagnosticirani in so prevzeli rezultate testiranja), imenovalec (število vseh MSM, živečih s hivom) pa temelji na oceni, je učinek CPTSS odvisen od števila odkritih diagnoz hiva med MSM, h katerim prispeva CPTSS. Nekateri CPTSS so že uspeli dokazati, da se s pomočjo njihovih storitev odkrije več kot tretjina vseh diagnoz na državni ravni.

Opolnomočenje, kvaliteta življenja in vključenost skupnosti so tudi želeni učinki storitev CPTSS. Holistični medicinski koncept zmanjševanja škode (zavest, telo, družbeno okolje) je usmerjen v opolnomočenje posameznikov za prevzemanje aktivne vloge pri skrbi in odgovornosti za ohranjanje lastnega zdravja preko izobraževanja pacientov oziroma ciljne populacije o tem, kako sprejemati najboljše odločitve za lastno zdravje.

Evalvacija teh učinkov zahteva drugačne kazalnike in dolgoročnejše spremljanje, saj lahko te spremembe postanejo vidne šele čez čas. Primeri s področja mednarodnega razvoja kažejo, da morajo ciljne populacije same ugotoviti, katere spremembe so smiselne zanje. Participativni pristop k evalviranju učinkov uporablja kazalnike SPICED v kombinaciji s kazalniki SMART, ki se običajno uporabljajo za merjenje delovnih ciljev:

SPICED: Subjective – Participatory – Interpreted and communicable – Cross-checked and compared – Empowering – Diverse and disaggregated (SPIPOR: Subjektivno – Participatorno – Interpretirano in sporočilno – Preverjeno in primerjano – Spodbujajoč opolnomočenje – Raznoliko in razčlenjeno)

Subjektivno: Udeleženci so v posebnem položaju ali imajo izkušnjo, ki jim omogoča edinstven vpogled, s katerim lahko veliko prispevajo k zmanjšanju raziskovalnega dela. V tem smislu postane nekaj, kar drugi vidijo kot anekdoto, bistven podatek zaradi vrednosti vira, od katerega pride.

Participatorno: Cilji in kazalniki bi morali biti postavljeni skupaj in s pomočjo tistih, ki jih bodo znali oceniti. To pomeni vključevanje tistih, ki imajo od projekta največ, torej ključne ciljne skupine, lahko pa tudi lokalnega osebja in drugih deležnikov.

Interpretirano in sporočilno: Lokalno definirani cilji oziroma kazalniki se lahko zdijo drugim deležnikom nesmiselni, zato morajo pogosto biti pojasnjeni.

Preverjeno in primerljivo: Veljavnost ocene mora biti preverjena s primerjavo različnih ciljev oziroma kazalnikov in napredka ter z različnimi udeleženci, raziskovalci in metodami.

Spodbujajoč opolnomočenje: Proces zastavljanja in ocenjevanja ciljev oziroma kazalnikov bi moral sam po sebi omogočati opolnomočenje, skupinam in posameznikom pa kritično refleksijo njihove spreminjajoče se situacije.

Raznoliko in razčlenjeno: Iz vrste skupin, predvsem moških in ženskih, bi se morali namensko iskati različni cilji oziroma kazalniki. Informacije morajo biti zavedene tako, da se te razlike lahko spremlja skozi daljše časovno obdobje

Iz orodja Equal Access Participatory Monitoring an Evaluation, Modul 2: Setting objectives and indicators

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Opisovanje učinka CPTSS na delež MSM, živečih s hivom, ki so bili diagnosticirani, je odvisno od skupnega zbiranja podatkov in analize na državnih ali regionalnih ravneh v daljšem časovnem obdobju.

Najbolje je določiti pogostost in obliko evalvacije učinkov v sodelovanju z vsemi lokalnimi deležniki, vključno z nevladnimi organizacijami, ki izvajajo PTSS.

Evalviranje učinka opolnomočenja lahko izvedemo s pomočjo družboslovnih raziskav, ne pa toliko s spremljanjem in evalvacijo programa. Oglejte si tudi razdelek o raziskovalnih projektih.

Možnosti za zmanjšanje stroškov:

 • študentom ponudite možnost, da analizo podatkov izvedejo v okviru svojega izobraževanja (npr. pri študiju družbenih ved, socialnega dela, upravljanja javnega zdravja ipd.),
 • združite evalvacijo učinkov z intervencijami za MSM, ki jih izvajajo partnerske organizacije, izvajajte jo v daljših časovnih intervalih, saj boste tako povečali možnost za odkritje bistvenih sprememb,
 • sodelujte z raziskovalnimi centri in agencijami javnega zdravja.

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti na ravni učinka (kar običajno pomeni na državnem ali lokalnem nivoju) zahteva koordinacijo in dolgoročno načrtovanje. Shift je celostno orodje za izboljševanje kakovosti, razvito prav za ta namen. Tovrstne evalvacije učinkov ob mnogih drugih rezultatih omogočajo oceno in možne izboljšave splošnega odziva na hiv, vključno s procesom oskrbe, in lahko prispevajo k izboljšanju evalvacije učinka v prihodnosti.

Orodje in vsi podporni viri so dostopni na www.quality-action.eu.

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Raziskovalni projekti
Opis

Opis

Raziskovalni projekti pri iskanju odgovorov na specifična vprašanja uporabljajo vrsto kvantitativnih in kvalitativnih znanstvenih metod.

 

Smernice

Smernice

Raziskovalni projekti se lahko, še posebej v primerih, ko jih izvajajo CPTSS v sodelovanju z raziskovalno ustanovo, kot npr. z inštitutom za varovanje zdravja ali univerzo, izkoristijo za vrsto namenov, pomembnih za vzpostavitev storitev za promocijo zdravja in preventive, vključno s storitvami CPTSS za ranljive ciljne populacije, kot so MSM. Pri tem lahko:

 • opredelijo izhodiščno znanje, npr. o velikosti in značilnostih ciljne populacije,
 • izvedejo oceno potreb, ki je uporabna pri iskanju finančne podpore,
 • raziščejo teme, ki izhajajo iz delovanja CPTSS, kot npr. ovire za testiranje,
 • opišejo dolgoročne učinke CPTSS in splošnih intervencij za promocijo zdravja in preventivo.

Raziskovalni projekti lahko pridobijo dovoljenja za izjeme pri zakonskih omejitvah za CPTSS in/ali za določene tehnologije testiranja ter služijo kot pilotni projekti za vzpostavitev podlag za širitev dejavnosti.

Testirna točka v Kopenhagnu je npr. prosila raziskovalce, naj pogledajo rezultate pri njih diagnosticiranih povezav z zdravstvenim sistemom in virusne supresije v kohorti ter svoje ugotovitve objavijo v članku v znanstveni publikaciji. Tak članek se lahko kasneje uporabi kot argument pri dogovarjanju za finančno podporo.

Raziskovalni projekti trajajo bistveno dalj časa od ocen potreb ali evalvacij programov – običajno več let – in so zato primerni za raziskovanje bolj temeljnih vprašanj.

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Raziskave in poročila, ki izhajajo iz skupnosti, lahko prispevajo k opolnomočenju ciljne populacije in k oceni rezultatov v kontekstu doživete izkušnje. Raziskovalni projekti so odvisni od zunanjih finančnih virov, zato so njihove podrobnosti temu primerno dogovorjene.

Temeljne raziskave, izvedene v okviru projekta HIV-COBATEST, Euro HIV EDAT in drugih evropskih projektov, so npr. povezale Evropsko komisijo, državne partnerje, akademike, nevladne organizacije in skupnost v jačanju pristopa CPTSS in izgradile podlago za njihovo širjenje po vsej Evropi.

Možnosti za zmanjšanje stroškov:

 • sodelujte z univerzami in izvajajte raziskovalne študije v okviru magistrskih in doktorskih nalog (npr. v okviru študija družbenih ved, socialnega dela, upravljanja javnega zdravja in podobnih področij).

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Vključenost v raziskave je kriterij pri izboljševanju kakovosti ne samo zato, ker povečuje znanje, uporabno za podlago v projektih ali programih, pač pa tudi zato, ker sodelovalno raziskovanje omogoča prenos veščin med partnerji, npr. raziskovalnih veščin na skupnostne delavce ter participatornih in facilitativnih veščin na raziskovalce.

Uporaba strukturiranih orodij za izboljševanje kakovosti (npr. tistih, dostopnih na www.quality-action.eu) lahko pripelje do vprašanj, ki so lahko potem postavljena v ospredje raziskovalnih projektov.

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Natisni kontrolni seznami

Akcijski načrt

STORITVE CENTRA ZA PROSTOVOLJNO TESTIRANJE IN SVETOVANJE V SKUPNOSTI
Spremljanje in evalvacija
ElementKaj je treba narediti?Kdo bo to naredil?Kdaj?Kako bomo to spremljali?
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Natisni akcijski načrt