OKOLJE DELOVANJA

Regulativni in pravni okvir

Delovanje zdravstvenih in socialnih storitev določajo državne zakonodaje in predpisi, pa tudi standardi in predpisi reguliranih poklicev. PTSS lahko spada v enega ali več takšnih okvirov.

Spodnji kontrolni seznam sprašuje po osrednjih zakonskih vidikih delovanja CPTSS. Ker se regulativni in zakonodajni okvirji od države do države razlikujejo, je pomembno natančno ugotoviti, kaj vse se zahteva v vaši situaciji. Če niste gotovi, je morda dobro, da poiščete pravni nasvet.

Element Ali vaš CPTSS to zagotavlja? Ali imate za to dokumentiran standard, navodilo, načrt, politiko, procedure, pogodbo ali dogovor? Ali je prilagojen lokalnim okoliščinam? Ali deluje, kot je bilo mišljeno? Nadaljnji koraki
Dovoljenje za testiranje
Opis

Opis

Državne zakonodaje regulirajo rabo medicinskih in diagnostičnih naprav, vključno s testi za hiv. Včasih je treba za izvajanje specifičnega tipa testa pridobiti formalno dovoljenje. CPTSS, ki želijo nuditi testirne tehnologije, ki pritegnejo čim večje število uporabnikov iz skupine MSM, pogosto delujejo v zakonsko sivem območju.

 

Smernice

Smernice

Ključna prednost storitev PTSS, namenjenih MSM, je bolj ali manj hiter dostop do rezultatov testiranja, četudi je včasih zato potreben še potrditveni test reaktivnega rezultata. To pomeni, da CPTSS nudijo obliko hitrega testa za hiv z vzorcem ustne tekočine ali kapilarnim vzorcem krvi.

Zakonodaja in predpisi lahko preprečujejo, da bi takšne teste izvajal in njihove rezultate interpretiral kdor koli drug razen medicinskega osebja. Informacije o tem, kateri testi so dovoljeni in pod kakšnimi pogoji se lahko uporabljajo, dobite pri državnem organu za zdravstvo.

Navodila za izboljšanje dela (poglavje 3.4) projekta COBATEST ponuja podrobna navodila o vrstah testov in kriterijih za njihov izbor (zanesljivost, dostopnost, sprejemljivost, čas trajanja pridobitev rezultat, cena ipd.).

Pomembno si je zapomniti, da se testirna tehnologija stalno razvija in da so od časa do časa na voljo nove možnosti. Spletni mesti Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), nudita trenutne nasvete in priporočila. Vsak nov test pa mora biti, preden ga lahko uporablja CPTSS, odobren tudi na državni ravni.

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Ko se na globalnem trgu pojavijo nove tehnologije za testiranje, jih morajo pristojna državna telesa najprej odobriti, preden se jih lahko legalno uporablja. Lahko se zgodi, da državni predpisi omejijo rabo z določitvijo okolja in usposobljenosti osebja za uporabo nove tehnologije.

Nekatere iniciative PTSS so začele s testiranjem z nemedicinskim osebjem in prostovoljci, pogosto vrstnikov iz skupnosti MSM, s podporo partnerjev, kot so bolnišnice in laboratoriji, ali pa v obliki pilotnega, demonstracijskega ali raziskovalnega projekta. S tem, da so najprej tako poskrbeli za precedens, s pomočjo katerega so lahko predstavili svojo uspešnost pri odkrivanju okužb s hivom in pri povezovanju uporabnikov z zdravstvenim sistemom, so kasneje lahko dosegli formalno priznanje izjem, ki so omogočile takšno delovanje, ali pa trajne spremembe pravil.

Informiranje uporabnikov in pridobitev njihove privolitve lahko pomaga pri pridobivanju dovoljenja za izvajanje testiranja v skupnosti. Na primer: »Strinjam se s tem, da test za hiv (sifilis, hepatitis) opravi oseba, ki ni medicinski tehnik, je pa usposobljena za izvajanje testa in interpretacijo rezultatov.«

Poleg tega je pomembno poznati preference naše ciljne populacije glede vrste testirne tehnologije, ki bo karseda povečala dostopnost in sprejemljivost za testiranje na hiv. Študije so pokazale, da obstajajo različne lokalne preference npr. glede tega, v kakšnem okolju se opravlja odvzem vzorcev sline in v kakšnem odvzem vzorcev krvi.

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Če nimate podatkov o potrebah in preferencah svoje ciljne populacije, je pomembno, da jih na strukturiran način raziščete, saj boste tako lahko svoj izbor testirne tehnologije utemeljili na podlagi zanesljivih informacij ter ga v prihodnosti ocenjevali in izboljševali.

Izbor testirne tehnologije neposredno vpliva na izkušnjo uporabnikov z vašo storitvijo PTSS. Določa, kako se vzorec pridobi, koliko časa mora uporabnik čakati na rezultat in v kakšnih okoljih, vključno s terenom, kjer lahko testiranje izvajate.

Orodje PQD (Razvoj kakovosti z udeležbo, ang. Participatory Quality Development), dostopno na  www.quality-action.eu, ponuja vrsto preprosto uporabnih metodologij za pridobitev podatkov in ocene potreb za vašo začetno izbiro testirne tehnologije ali pa za njeno kasnejše izboljšanje, npr. hitra ocena ali fokusna skupina, ki vključujejo tudi navodila po korakih.

 

Akcijski načrt

Akcijski načrt

Pričujoč Akcijski načrt vam bo pomagal pri neposrednem delu z elementi, ki ste jih identificirali kot prioritetne (rumena in/ali rdeča polja v Kontrolnem seznamu). Vpišite vaš seznam aktivnosti, ki naj bodo čim bolj specifične. Ko zaključite, lahko vaše Akcijske načrte za vsa poglavja prenesete na svoj računalnik v obliki datotek .xlsx in jih natisnete. Akcijski načrti tvorijo osnovo za vaše nadaljnje načrtovanje, implementacijo in evalvacijo storitev.

Akcijski načrt prikazuje zaporedje smiselnih korakov ali aktivnosti, ki jih je smiselno izvesti, da bo specifična strategija uspešna. Akcijski načrt sestoji iz štirih osrednjih elementov: (1) kaj je potrebno narediti (specifične naloge), (2) kdo bo to naredil (odgovornost), (3) do kdaj (časovni okvir) in (4) kako se bo implementacija nalog spremljala.


→ Kopiraj v akcijski načrt
Skladnost z delovno zakonodajo
Opis

Opis

Ob upoštevanju lokalnih predpisov in pogojev lahko CPTSS zaposlujejo tako medicinsko osebje kot tudi socialne delavce, svetovalce in pisarniške delavce. Državna delovna zakonodaja lahko določa vrste pogodbenih razmerij, delovni čas in plačilo osebja. Državni zakonski predpisi lahko opredeljujejo tudi prostovoljsko delo.

 

Smernice

Smernice

Testirne točke za MSM kot tip storitve PTSS navadno težijo k sodelovanju z osebjem, ki tudi samo spada v skupino MSM ali pa je skupnosti MSM čim bliže (pogosto se jih imenuje vrstniki, za več informacij glejte tudi Navodilo za izboljšanje dela projekta COBATEST, poglavje 3.3).

Če predpisi zahtevajo, da PTSS vodi zdravstveno osebje, je težko zagotoviti privlačna delovna mesta, še posebej če je delovanje testirne točke na začetku zastavljeno ožje in še nima potrebe po polnih zaposlitvah.

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Nekatere poklicne skupine se da v delo testirne točke vključiti tudi na druge načine, ne samo z zaposlitvijo. Zdravniki in medicinske sestre, zaposleni v drugih ustanovah, kot so bolnišnice, klinike za spolno zdravje ali organizacije javnega zdravja, lahko na primer nudijo svoje storitve v CPTSS preko dogovora s svojo delovno organizacijo.

Socialni delavci, svetovalci in psihologi lahko prav tako delajo v CPTSS preko pogodbenega razmerja ali kot prostovoljci, ne da bi bili tam redno zaposleni.

Možnosti za zmanjšanje stroškov:

  • ugotovite, katere vloge bi lahko zapolnili s pomočjo prostovoljcev,
  • delite specializirano osebje z drugimi organizacijami.

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Orodja za izboljševanje kakovosti, ki vključujejo tudi vsebine o veščinah, potrebnih za dosego ciljev, vam lahko pomagajo pri vzpostavitvi ravnotežja med zahtevami za delovanje CPTSS in strukturo osebja ter opisi del.

Instrumenti, kot so Succeed, QIP (Quality in Prevention), EQUIHP (European Quality Instrument for Health Promotion) in Quint-Essenz, vsebujejo tudi razdelke o človeških virih, uporabne za izboljšanje tega vidika delovanja in vzpostavitve CPTSS.

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Skladnost z zakonodajo o varstvu podatkov
Opis

Opis

Zakonodaja o varstvu podatkov ureja zbiranje, obdelavo, shranjevanje, rabo in posredovanje podatkov o živečih ljudeh.

 

Smernice

Smernice

Osebni podatki so pomembni pri vseh zdravstvenih storitvah, tudi pri storitvah PTSS, zato je pomembno preučiti vse relevantne lokalne zakone in predpise ter zagotoviti skladnost z zakonodajo na vseh ravneh delovanja vašega CPTSS.

Evropska komisija je sprejela nova določila in direktive o varstvu podatkov, ki jih morajo države članice v svojo zakonodajo vključiti do 6. maja 2018. Ta evropski zakon določa, da lahko organizacije legalno zbirajo osebne podatke in z njimi upravljajo samo pod strogo določenimi pogoji in z legitimnim namenom ter da morajo osebne podatke zaščititi pred zlorabo in spoštovati pravice nosilcev podatkov (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm).

Sicer pa večina CPTSS promovira anonimne in/ali zaupne storitve. Anonimno pomeni, da uporabniku storitve pri testiranju ni treba razkriti nobenega osebnega podatka, temveč se uporablja sistem naključnih kod. Zaupno pa pomeni, da se osebnih podatkov, ki jih uporabnik razkrije, ne posreduje naprej ali pa niso dostopni nobeni tretji osebi (npr. hranjenje osebnih podatkov ločeno od naključnih kod, ki se uporabljajo pri testiranju). Za več informacij o tem glejte poglavje o svetovanju.

 

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Da bi zadostil zahtevam državne zakonodaje o varovanju podatkov, mora CPTSS včasih prilagoditi svoje delovanje ali storitve.

To lahko pomeni, da je treba med drugim narediti naslednje:

  • preveriti, katere osebne podatke (osebja, prostovoljcev in uporabnikov) CPTSS zbira v okviru svojih običajnih dejavnosti,
  • prilagoditi način in obliko postavljanja vprašanj,
  • zagotoviti privolitev, skladno z zakonodajo,
  • preveriti, kako se podatki hranijo, obdelujejo in posredujejo (npr. za namene priprave urnika terminov, ocene tveganja, napotitev naprej ali za raziskovalne namene),
  • zagotoviti, da so sistemi informacijske tehnologije zadovoljivo zaščiteni pred nedovoljenim dostopom.

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Spremljanje sprememb zakonodaje in predpisov o varstvu podatkov naj bo reden del vaših aktivnosti za izboljševanje kakovosti, saj zagotavlja, da se lahko vse procese, povezane z osebnimi podatki, sproti prilagaja in tako usklajuje z aktualnimi zahtevami.

Včasih krovne nevladne organizacije svojemu članstvu nudijo informacije o tovrstnih spremembah. Če jih ne, je pomembno, da novosti in spremembe v zakonodaji in drugih predpisih, ki lahko vplivajo na CPTSS, raziskujete in spremljate sami.

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Profesionalni standardi
Opis

Opis

Profesionalni standardi so delovni procesi in pravila obnašanja, ki jih predpisujejo in usklajujejo profesionalna združenja. Da bi lahko delavec postal in ostal registriran član takšnega združenja, se mora pri svojem delu držati teh standardov. Združenje lahko zahteva tudi redno obnavljanje članstva in organizira redna usposabljanja.

 

Smernice

Smernice

Mnogi strokovnjaki, ki nudijo storitve v okviru CPTSS, npr. zdravniki, medicinske sestre, psihologi, socialni delavci in svetovalci, so zavezani poklicnim standardom. Ponekod, odvisno od zakonodaje, morajo biti registrirani v svojih profesionalnih telesih ali združenjih, da lahko svoj poklic sploh opravljajo.

Profesionalni standardi se razlikujejo od države do države, vendar pa obstajajo mednarodne poklicne organizacije, ki določajo splošna načela in primere državnih etičnih kodeksov (npr. Mednarodna federacija socialnih delavcev, www.ifsw.org).

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Uporabnikom je lahko v pomoč, če imajo vpogled v strokovne standarde, ki opredeljujejo, kako se jih bo obravnavalo, npr. glede zaupnosti.

CPTSS lahko na primer na vidno mesto v čakalnici ali svetovalnici postavi kopije profesionalnega kodeksa obnašanja za medicinske sestre ali svetovalce ali pa razvije svoj kodeks obnašanja za osebje in prostovoljce ter ga postavi na vidno mesto.

Primer:

“Izvajalske organizacije naj razvijejo etični kodeks obnašanja za svoje storitve testiranja za hiv, ki naj ga preberejo in razumejo vsi vpleteni v nudenje storitev testiranja. Kodeks naj določa, da izvajalci testiranja med izvajanjem storitve ne smejo uživati ali biti pod vplivom alkohola ali drog, ne smejo imeti spolnih odnosov z uporabniki storitve, storitve ne smejo zaračunavati ali se do uporabnikov kako drugače neprimerno vesti. Izvajalske organizacije morajo vzpostaviti in vzdrževati te meje, da zaščitijo svoje osebje in uporabnike ter da zagotovijo visokokakovostno storitev testiranja za hiv.”

Implementing HIV Testing in Nonclinical Settings

A Guide for HIV Testing Providers

US CDC, Centre for HIV, Viral Hepatitis, STD and TB Prevention

http://www.cdc.gov/hiv/testing/nonclinical/

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Uradne profesionalne standarde običajno pregledujejo in izboljšujejo lastne profesionalne standarde. Toda če ste razvili svoj kodeks delovanja ali podoben dokument, s katerim ste zastavili standard, specifičen za vaš CPTSS, je pomembno, da od časa do časa ta dokument pregledate v sodelovanju s ključnimi deležniki, vključno s ciljno populacijo, osebjem in prostovoljci.

Orodje PQD (Razvoj kakovosti z udeležbo, ang. Participatory Quality Development), dostopno na www.quality-action.eu, nudi navodila po korakih za vrsto metod za povečevanje participacije.

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Strokovna odgovornost in zavezanost
Opis

Opis

Zakonodaja lahko zahteva jasno določitev splošne odgovornosti za CPTSS in za posamične zadolžitve. Predpisi lahko določajo, kateri poklici ali položaji znotraj organizacije odgovarjajo za kakršne koli škodne zahtevke do CPTSS.

 

Smernice

Smernice

Če je odgovornost za naloge jasno razporejena znotraj skupine in med morebitnimi zunanjimi strokovnjaki, to omogoča učinkovito vodenje in tudi pomaga uporabnikom razumeti, na koga se lahko obrnejo s specifično potrebo.

CPTSS za dodeljevanje odgovornosti uporabljajo organizacijske načrte. Pri tem pomaga, če je načrt vezan na diagram delovanja CPTSS. Posamični opisi dolžnosti in nalog, ki dopolnjujejo diagram delovanja, pa pomagajo pri rekrutaciji, usposabljanju in nadzoru.

 

Primer:

Organigram atenske testirne točke (HCDCP = Hellenic Centre for Disease Control and Prevention; Positive Voice = Seropositive Association of Greece), ustanovljene 2009 za boj proti širjenju hiva in zmanjševanje njegovega socialnega in ekonomskega vpliva v Grčiji

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Odgovornosti in zadolžitve se lahko prilagodijo oblikam delovanja CPTSS (npr. stalna testirna točka, začasna testirna točka, z mobilno enoto in terenskimi aktivnostmi ali brez) in zakonskim zahtevam. Odgovornost različnih strokovnjakov in oseb v različnih funkcijah se razlikuje glede na lokalne kontekste. Organigrami se razlikujejo tudi glede na vloge, ki jih prevzamejo prostovoljci.

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Del izboljševanja kakovosti je redno pregledovanje operativnih načrtov ter individualnih obveznosti in nalog. Sodelovanje izvajalske skupine in osebja bo pospešilo razvoj kreativnih idej za izboljšanje učinkovitosti in storitev za uporabnike.

Nekateri CPTSS imajo veliko plačanega osebja, ob drugih urah pa veliko prostovoljcev, kar pomeni, da je težko organizirati sestanke, na katerih bi bilo mogoče zagotoviti prisotnost vseh sodelujočih. Več fokusnih skupin ali hitra ocena lahko pomagajo najti načine za izboljšanje strukture organizacije. Orodje participativnega razvoja kakovosti PQD (Razvoj kakovosti z udeležbo, ang. Participatory Quality Development), dostopno na www.quality-action.eu, ponuja navodila po korakih za uporabo metod za povečanje sodelovanja deležnikov pri izboljševanju kakovosti.

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Zavarovanje
Opis

Opis

Delovanje CPTSS vključuje tudi tveganja in lokalna zakonodaja lahko zato zahteva minimalni nivo zavarovanja. Poleg zavarovanja za stavbo in infrastrukturo lahko te zahteve vključujejo tudi zavarovanje pravne odgovornosti za organizacijo kot celoto in tudi za posamezne strokovnjake.

 

Smernice

Smernice

Zakonske zahteve in ponudniki zavarovanj se od države do države zelo razlikujejo. Najbolje se je posvetovati z zavarovalnim izvedencem ali krovno organizacijo, npr. združenjem nevladnih organizacij, ki delujejo na področju socialnih in/ali zdravstvenih storitev.

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Preglede in prilagoditve zavarovalnega kritja je pomembno izvajati redno, še posebej, če se delovanje spremeni, npr. če dodamo terensko ali mobilno storitev ali če pridobimo prostovoljce.

Možnosti za zmanjšanje stroškov:

  • proučite možnosti nižjih zavarovalnih premij za nevladne organizacije,
  • proučite možnosti kritja zavarovanja preko vladnih zavarovalnih shem.

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Zavarovanje ni nujno poseben element strukturiranih orodij za izboljševanje kakovosti. Za redno pregledovanje zavarovalnih zahtev lahko to temo dodate na seznam tem za diskusijo na letnih sestankih za načrtovanje proračuna ali ob podobnih ponavljajočih se priložnostih.

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Natisni kontrolni seznami

Akcijski načrt

OKOLJE DELOVANJA
Regulativni in pravni okvir
ElementKaj je treba narediti?Kdo bo to naredil?Kdaj?Kako bomo to spremljali?
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Natisni akcijski načrt