SVETOVANJE IN POVEZAVA Z ZDRAVSTVENIM SISTEMOM

Vključitev v zdravstveni sistem

Vključitev v zdravstveni sistem novodiagnosticiranim osebam zagotavlja, da so deležne vseh koristi zdravljenja, takoj ko je možno. Točka postavitve diagnoze je ključna. Za osebe z novo diagnozo s hiva je namreč sodelovanje s specialističnimi zdravstvenimi storitvami lahko neprijetno, če povezava ni vzpostavljena v podpornem duhu.

Vključitev v zdravstveni sistem je ena najpomembnejših komponent dela CPTSS, prav tako so te storitve vrednotene na podlagi uspešnosti pri tej dejavnosti. Vloga CPTSS pri približevanju testiranja ključnim populacijam mora biti dopolnjena z vključevanjem oseb z reaktivnim oz. pozitivnim rezultatom testa za hiv v zdravstveni sistem. CPTSS z dostopom do podatkov o kasnejši obravnavi oseb z diagnozo hiva, ki jih napotijo v zdravstveni sistem, poročajo o uspešnem vključevanju med 90 in 100 % uporabnikov. Pomembno je najti način za dokumentacijo tega dela uporabnikove poti.

Napotilo k dodatnim storitvam za druge zdravstvene ali socialne potrebe je lahko uporabno za vsakega uporabnika, ne glede na rezultat testa.

Element Ali vaš CPTSS to zagotavlja? Ali imate za to dokumentiran standard, navodilo, načrt, politiko, procedure, pogodbo ali dogovor? Ali je prilagojen lokalnim okoliščinam? Ali deluje, kot je bilo zastavljeno? Nadaljnji koraki
Spremljanje in napotitev
Opis

Opis

Spremljanje vključuje kakršen koli kontakt, ki ga CPTSS vzpostavi z uporabnikom po končanem procesu svetovanja in testiranja. Napotitev pomeni, da uporabniku priskrbimo druge ali dodatne storitve pri drugem izvajalcu. Metode obsegajo vse od podajanja informacij o storitvah do naročanja uporabnika ali pa celo osebno spremstvo.

 

Smerince

Smerince

Za uspešno napotitev mora CPTSS:

 • opaziti, prepoznati in identificirati uporabnikove potrebe (npr. med svetovanjem),
 • pogovoriti se z uporabnikom o potrebah in možnostih napotitve,
 • poznati relevantne storitve, izbrati najbolj primerne in jih priporočiti uporabniku,
 • povezati uporabnika z ustreznimi storitvami.

Storitev CPTSS potrebuje naslednje osnovne vire napotitve:

 • storitve, ki omogočajo potrditveno testiranje in/ali laboratorij (če to ni izvedljivo v CPTSS samem),
 • specialistični center za zdravljenje hiva,
 • specialistični center za zdravljenje SPO,
 • specialistični center za zdravljenje virusnih hepatitisov,
 • splošno zdravstveno nego (ambulante družinskih zdravnikov),
 • storitve za mentalno zdravje,
 • storitve, ki se ukvarjajo z odvisnostjo od drog ali alkohola,
 • socialnovarstvene storitve,
 • storitve, ki nudijo pravno pomoč.

Napotitev pomeni več kot samo razpolaganje z informacijo, kam se lahko uporabnik obrne za dodatne storitve. Če ciljna ustanova CPTSS pozna in ve, da lahko ta uporabnike napoti k njej, je verjetnost, da bo napotitev uspešna, večja.

Še bolje je, če zaposleni na CPTSS osebno poznajo zaposlene v drugih storitvah, kamor napotijo uporabnike, če se lahko dogovarjajo za termin za svoje uporabnike ali lahko uporabnike osebno celo spremijo na njihov prvi termin.

Najdite glavne ugotovitve in priporočila za povezavo do oskrbe v praktičnem vodniku EURO HIV EDAT WP 6 Practical Guide FINAL.

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Mehanizem napotitve mora biti prilagojen načinu opravljanja storitve v CPTSS, potrebam uporabnikov, razpoložljivosti relevantnih storitev in njihove dostopnosti.

Primer: CPTSS, ki izvaja hitro testiranje za hiv v gej baru z minimalnim svetovanjem, lahko uporabnike k drugim storitvam napoti tako, da jim ponudi vizitke ali brošure z informacijami, ali pa se z njimi dogovori za termin v prostorih CPTSS za bolj poglobljeno svetovanje in napotitveni proces.

Celovitejše storitve testiranja v prostorih CPTSS, ki vključujejo svetovanje oziroma pogovor pred in po testiranju, omogočajo naročanje na licu mesta npr. pri sodelujoči organizaciji, ki deluje na področju duševnega zdravja ali ponuja storitve za odvajanje od odvisnosti od drog ali alkohola. Če je storitev osnovana na vrstniškem pristopu, lahko usposobljeni prostovoljec celo spremi uporabnika, če si ta tega želi.

 

Izboljšanje kakovosti

Izboljšanje kakovosti

Refleksija virov napotitve in mehanizma napotitve, ki jih CPTSS uporablja, je lahko del strukturiranega izboljševanja kakovosti (ang. Quality Improvement), npr. v okviru posebnega letnega skupinskega sestanka na to temo ali vsaj vsaki dve leti. Najbolje je, če sodeluje vse vključeno osebje (prostovoljci, plačani svetovalci, izobraževalci, vodje) in so na voljo povratne informacije tako s strani uporabnikov kot partnerjev, h katerim se uporabnike napoti. To vrsto reflektirane diskusije lahko uporabimo tudi kot podlago za prilagoditve virov napotitve in mehanizmov napotitve spremembam v ključni populaciji in njenim potrebam kot tudi spremembam storitev, h katerim se uporabnika napoti.

Uporabimo lahko metodo Register povpraševanja in dvomov (ang. Enquiries and Concerns Register) iz orodja PQD (Razvoj kakovosti z udeležbo, ang. Participatory Quality Development; navodila po korakih so na voljo na www.quality-action.eu). S to metodo lahko zbiramo in analiziramo informacije o uporabniških potrebah po napotitvi.

Splošna kakovost storitve z uporabniške perspektive ni odvisna le od kakovosti CPTSS in njegovega mehanizma napotitve, ampak tudi od kakovosti storitev, h katerim se uporabnike napoti. Slednje lahko naslovimo le s širšo izboljšavo kakovosti ali s procesom načrtovanja z udeležbo ponudnikov vseh relevantnih storitev, ki odgovarjajo na potrebe določene ciljne populacije.

Orodje za zamenjavo (ang. Shift Tool, dosegljivo na www.quality-action.eu) je celovito orodje za oceno in izboljšavo celotnega odziva na hiv v neki državi ali regiji. Sistemski pristop (ang. The Systems Approach), uporabljen pri projektu W3 v Melbournu v Avstraliji (dosegljiv na www.w3project.org.au), ponuja drugo možnost izboljšave kakovosti v okoljih, kjer individualni programi – predvsem tisti, ki temeljijo na vrstniškem pristopu – sodelujejo z drugimi ponudniki storitev v stalno spreminjajočem se in dinamičnem okolju.

 

Akcijski načrt

Akcijski načrt

Pričujoč Akcijski načrt vam bo pomagal pri neposrednem delu z elementi, ki ste jih identificirali kot prioritetne (rumena in/ali rdeča polja v Kontrolnem seznamu). Vpišite vaš seznam aktivnosti, ki naj bodo čim bolj specifične. Ko zaključite, lahko vaše Akcijske načrte za vsa poglavja prenesete na svoj računalnik v obliki datotek .xlsx in jih natisnete. Akcijski načrti tvorijo osnovo za vaše nadaljnje načrtovanje, implementacijo in evalvacijo storitev.

Akcijski načrt prikazuje zaporedje smiselnih korakov ali aktivnosti, ki jih je smiselno izvesti, da bo specifična strategija uspešna. Akcijski načrt sestoji iz štirih osrednjih elementov: (1) kaj je potrebno narediti (specifične naloge), (2) kdo bo to naredil (odgovornost), (3) do kdaj (časovni okvir) in (4) kako se bo implementacija nalog spremljala.


→ Kopiraj v akcijski načrt
Vključitev v zdravstveni sistem
Opis

Opis

Vključitev uporabnika z reaktivnim rezultatom ali novo diagnozo hiva v zdravstveni sistem pomeni, da uporabniku zagotovimo preglede, nasvete in dostop do zdravljenja in nege v primeru okužbe s hivom.

 

Smerince

Smerince

Poznamo notranjo vključitev v zdravstveni sistem (npr. potrditveni test znotraj CPTSS, program buddyjev, termini za nadaljnje svetovanje, opomniki za naslednje testiranje ipd.) ter zunanjo vključitev v zdravstveni sistem (npr. potrditveni test zunaj CPTSS, klinična obravnava v primeru okužbe s hivom, napotitev na druge storitve). Odvisni sta od rezultata testa in potreb uporabnika, npr.:

 • nereaktiven rezultat: ponudimo možnost opomnika za naslednji rutinski test,
 • reaktiven rezultat: potrditveno testiranje, vključitev v zdravstveni sistem,
 • diagnoza okužbe s hivom: vključitev v zdravstveni sistem,
 • napotitev na dodatne storitve, npr. storitve za odvajanje od odvisnosti od drog ali alkohola, storitve za duševno zdravje (glejte tudi sekcijo Sledenje in napotitev)
 • povezava z viri v skupnosti, npr. z MSM prijaznimi družinskimi zdravniki, skupnostnimi skupinami in socialnimi mrežami.

Povezovanje uporabnikov z novo diagnozo okužbe s hivom s specializirano nego je posebna oblika napotitve, ki za dobro delovanje zahteva načrtovanje in vzpostavljanje odnosov z zdravstvenimi storitvami.

Formalni sporazumi, npr. Memorandum o soglasju med CPTSS in ponudniki zdravljenja in nege za hiv-pozitivne, lahko vsebujejo opis poteka sodelovanja in služijo kot osnova za redno evalvacijo in ponovna pogajanja. Sledenje rezultatom napotitev je pomemben vir informacij za CPTSS in pomaga pri oceni, ali sistem napotitev deluje. Uspešne napotitve so pomemben kazalnik pri nadzoru in evalvaciji.

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Sledenje mora biti prilagojeno kapacitetam CPTSS in željam uporabnikov. Če imamo npr. na voljo sistem opomnikov za naslednji test, je treba za to še vedno pridobiti uporabnikovo soglasje. Vsak tak proces mora biti osnovan na podlagi državnih zakonov in predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

Potrditveno testiranje je lahko del napotitve na kliniko, lahko se ga pa izvede tudi v samem CPTSS. Primer: v CPTSS Barcelona Checkpoint za potrditev uporabljajo test virusnega bremena PCR, ki se ga lahko izvede na kraju samem še isti dan (test potrebuje pribl. 90 minut). To zmanjšuje stres pred tem, da bi morali na potrditev drugam in potem na rezultate testa čakati en teden.

Glede na razpoložljivost specializiranih ustanov za hiv lahko CPTSS tesno sodeluje s specifičnim ponudnikom in s tem zagotovi, da je storitev kulturno primerna in dostopna ključnim populacijam, ali pa celo ponuja možnost zdravljenja v samem CPTSS. To lahko tudi pomeni, da na CPTSS-ju dela zdravstveni tehnik iz ustanove za zdravljenje hiva, s čimer je omogočen direkten osebni stik s kliničnimi storitvami.

Naslednja možnost je, da uporabniku z reaktivnim rezultatom pokažemo sliko osebja, ki je zaposleno pri izvajalcu zdravljenja hiva (npr.: »To je oseba, ki bo skrbela zate na kliniki za hiv. Ko boš prispel na kliniko, lahko poveš: ‘Dogovorjen sem s sestro XXX.’«), in mu ponudimo vizitko, ki jo lahko vzame s sabo na prvi pregled.

Nekateri CPTSS ponujajo storitve tudi turistom, nekateri ne. Financiranje je lahko omejeno le na lokalne uporabnike (še posebej v okoljih z nižjimi prihodki), prav tako so lahko problemi pri vključevanju v zdravstveni sistem. Po drugi strani imamo na voljo podatke, da MSM veliko potujejo po Evropi z namenom imeti spolne odnose, pri čemer lahko vključenost zaposlenih iz CPTSS v Evropsko mrežo CPTSS omogoči dobro vključitev v zdravstveni sistem med državami.

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Šesto vprašanje samoevalvacijskega vprašalnika projekta EURO HIV EDAT se osredotoča na vključevanje v zdravstveni sistem. Refleksija in izboljšanje sledenja uporabnikom ter vključevanja v zdravstveni sistem je lahko del strukturiranega izboljšanja kakovosti (več orodij je na voljo na www.quality-action.eu), npr. v okviru posebnega letnega skupinskega sestanka na to temo ali vsaj vsaki dve leti. Najbolje je, če sodeluje vse vključeno osebje (prostovoljci, plačani svetovalci, izobraževalci, vodje) in so na voljo povratne informacije tako s strani uporabnikov kot zunanjih partnerjev (uporabimo lahko npr. tehniko hitrega ocenjevanja ali fokusne skupine iz zbirke orodij PQD, ki je z navodili po korakih na voljo na www.quality-action.eu). Reflektirane diskusije lahko pomagajo pri prilagoditvi slednja in vključevanja v zdravstveni sistem.

Vsesplošna kakovost storitve z uporabniške perspektive ni odvisna le od kakovosti CPTSS in njegovega mehanizma napotitve, ampak tudi od kakovosti storitev, h katerim se uporabnike napoti. Slednje lahko naslovimo le s širšo izboljšavo kakovosti ali s procesom načrtovanja z udeležbo ponudnikov vseh relevantnih storitev, ki odgovarjajo na potrebe določene ciljne populacije.

Orodje za zamenjavo (angl Shift Tool, dosegljivo na www.quality-action.eu) je celovito orodje za oceno in izboljšavo celotnega odziva na hiv v neki državi ali regiji, vključno s testiranjem in vključevanjem v zdravstveni sistem. Sistemski pristop (ang. The Systems Approach), uporabljen pri projektu W3 v Melbournu v Avstraliji (dosegljiv na www.w3project.org.au), ponuja drugo možnost izboljšave kakovosti v okoljih, kjer individualni programi – predvsem tisti, ki temeljijo na vrstniškem pristopu – sodelujejo z drugimi ponudniki storitev v stalno spreminjajočem se in dinamičnem okolju.

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Individualna pomoč
Opis

Opis

Podporne osebe, npr. vrstniški svetovalci, usposobljeni prostovoljci ali osebje, ponujajo individualno pomoč uporabnikom v omejenem obdobju in zaradi specifične potrebe.

 

Smernice

Smernice

Podporne osebe razumejo, kako lahko faktorji, kot so spolna usmerjenost, spol, migrantski status, kulturna in jezikovna raznolikost, leta in posebne potrebe, povečajo ranljivost. Ponujajo individualno prilagojeno podporo, še posebej za osebe z novo diagnozo okužbe s hivom.

Usposobljeni vrstniški svetovalci pogosto izvajajo to vlogo v programu buddy. To pomeni, da se uporabnike poveže s podporno osebo, ki ima s to osebo dovolj skupnega (npr. hiv-status, spolnost, jezik, leta ipd.), da lahko hitro vzpostavi zaupanje, in ki ima dovolj izkušenj za usmerjanje uporabnika.

Individualna pomoč lahko vsebuje:

 • poslušanje uporabnikovih skrbi,
 • ponujanje primerov iz lastne zgodovine in izkušenj z namenom preprečevanja izoliranosti in povečevanja samozavesti,
 • ponujanje praktične pomoči, npr. pri iskanju storitev, izpolnjevanju obrazcev ipd.
 • spremljanje uporabnika na pregled,
 • opominjanje uporabnika na njegove cilje, odločitve, preglede
 • spraševanje uporabnikov o njihovih izkušnjah (npr. z razkritjem statusa drugim, pregledi na kliniki).

Podporne osebe dopolnjujejo vlogo osebe, ki izvaja testiranje in svetovalni pogovor, pri čemer dodatna podpora omogoča izpolnjevanje splošnih ciljev celotnega procesa, še posebej vključevanje v zdravstveni sistem in vztrajanje pri zdravljenju oz. naslednje testiranje za najbolj ogrožene.

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Ponujanje individualne pomoči ranljivim uporabnikom je dodatna storitev. Vsi CPTSS nimajo kapacitete, da bi usposobili in imeli na voljo podporne osebe za ranljive uporabnike. Če kateri uporabnik potrebuje dodatno pomoč, lahko priskoči na pomoč druga organizacija ali storitev, ki se morda ne osredotoča na hiv. Kombinacija napotitve in individualne pomoči sta lahko združeni z uporabnikovimi potrebami.

Možnosti za zmanjševanje stroškov:

 • tako za izvedbo testiranja kot nudenje individualne pomoči tistim, ki jo potrebujejo, lahko uporabimo prostovoljce,
 • pogajanje o napotitvenih povezavah z drugimi ustreznimi, na skupnosti utemeljenimi storitvami ali ponudniki socialnovarstvenih storitev za podporo posebej ranljivim osebam, npr. zaradi spolne usmerjenosti, migracije, jezika, let …

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Uporabimo lahko metodo Register povpraševanja in dvomov (ang. Enquiries and Concerns Register) iz orodja PQD (Razvoj kakovosti z udeležbo, ang. Participatory Quality Development; navodila po korakih so na voljo na www.quality-action.eu). S to metodo lahko zbiramo in analiziramo informacije o individualnih uporabniških potrebah po pomoči.

Refleksija individualiziranega sistema pomoči, ki ga uporablja CPTSS, je lahko del strukturiranega izboljševanja kakovosti (ang. Quality Improvement), npr. v okviru posebnega letnega skupinskega sestanka na to temo ali vsaj vsaki dve leti. Najbolje je, če sodeluje vse vključeno osebje (prostovoljci, plačani svetovalci, izobraževalci, vodje) in so na voljo povratne informacije tako s strani uporabnikov kot zunanjih partnerjev.

Celovita orodja za izboljšavo kakovosti za preventivo in projekte s področja promocije zdravja, kot sta Succeed in QIP, obe dosegljivi na www.quality-action.eu, vsebujejo poglavja o oceni potreb in virov, ki so na razpolago za odgovor na te potrebe.

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Podatki o vključitvi v zdravstveni sistem
Opis

Opis

Podporne osebe, npr. vrstniški svetovalci, usposobljeni prostovoljci ali osebje, ponujajo individualno pomoč uporabnikom v omejenem obdobju in zaradi specifične potrebe.

 

Smernice

Smernice

Medtem ko ni pridobivanje povratnih informacij o uspešnosti truda za vključitev uporabnikov v specializirano zdravljenje okužbe s hivom za CPTSS kot storitev vedno samoumevno, so po drugi strani ti podatki ključni za spremljanje uspeha. Eden izmed jedrnih splošnih kazalnikov mreže COBATEST je »delež uporabnikov, katerih test je bil pozitiven v CPTSS in so bili vključeni v zdravstveni sistem«.

Vključitev načinov sporočanja podatkov CPTSS v sporazume s kliničnimi storitvami oziroma klinikami (npr. Memorandum o soglasju) je lahko v pomoč pri spremljanju tega kazalnika.

Specifična kazalnika, ki ju priporoča COBATEST, sta:

 • vstop v zdravstveni sistem ali sledenje s strani specialista klinike za hiv v prvih treh mesecih po diagnozi v CPTSS,
 • vključitev, vzpodbujena s strani storitve CPTSS.

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Natančen proces zbiranja teh podatkov mora biti prilagojen lokalnim faktorjem, kot so:

 • sistem uporabe edinstvenega identifikatorja v CPTSS in v kliničnih storitvah (za ohranjanje zaupnosti podatka o vključenosti uporabnika v sistem),
 • regionalne ali države zahteve o poročanju podatkov,
 • kdo spremlja vključevanje v zdravstveni sistem, klinične storitve, storitve testiranja ali v vse našteto.

Za predstavitev uspešnosti vključevanja v zdravstveni sistem in za ugotavljanje vrzeli je pomembno najti načine spremljanja vključevanja uporabnikov, ki so bili prvič diagnosticirani na CPTSS, v zdravstveni sistem, in sicer znotraj katerega koli sistema zbiranja podatkov.

Podatki se lahko zbirajo iz laboratorijev ali bolnišnic s preverjanjem seznama edinstvenih identifikatorjev v rednih intervalih (npr. »Koliko izmed teh edinstvenih kod se je v tem obdobju pojavilo v vašem sistemu?«). Ker ni potrebe, da bi uporabili imena, tako zagotavljamo zaupnost.

Če sporazumi o zaupnosti in informirano soglasje uporabnika to dopuščajo, je mogoče pri ustanovi, ki izvaja zdravljenje, preveriti, ali je bil neki uporabnik uspešno vključen v zdravstveni sistem, in če je treba, uporabniku sledimo. Uporabnika lahko vprašamo, ali se strinja s takim načinom spremljanja po reaktivnem testu.

Prenesi:  AIDES Linkage to care data form

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Refleksija o tem, kako se podatke o vključevanju v zdravstveni sistem zbira, analizira in o njih poroča, je lahko del strukturiranega izboljševanja kakovosti (orodja za to so na voljo na www.quality-action.eu), npr. v okviru posebnega letnega skupinskega sestanka na to temo ali vsaj vsaki dve leti. Najbolje je, če sodeluje vse vključeno osebje (prostovoljci, plačani svetovalci, izobraževalci, vodje) in so v podporo procesu na voljo povratne informacije s strani zunanjih partnerjev (npr. klinik). Reflektirane diskusije nam lahko pomagajo pri prilagoditvi spremljanja in vključevanja uporabnikov v zdravstveni sistem.

Orodje za zamenjavo (ang. Shift Tool, dosegljivo na www.quality-action.eu) je celovito orodje za oceno in izboljšavo celotnega odziva na hiv v neki državi ali regiji, vključno s sistemi zbiranja podatkov, spremljanja in poročanja. Sistemski pristop (ang. The Systems Approach), uporabljen pri projektu W3 v Melbournu v Avstraliji (dosegljiv na www.w3project.org.au), ponuja drugo možnost izboljšave kakovosti v okoljih, kjer individualni programi – predvsem tisti, ki temeljijo na vrstniškem pristopu – sodelujejo z drugimi ponudniki storitev v stalno spreminjajočem se in dinamičnem okolju.

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Natisni kontrolni seznami

Akcijski načrt

SVETOVANJE IN POVEZAVA Z ZDRAVSTVENIM SISTEMOM
Vključitev v zdravstveni sistem
ElementKaj je treba narediti?Kdo bo to naredil?Kdaj?Kako bomo to spremljali?
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Natisni akcijski načrt