OKOLJE DELOVANJA

Finančna sposobnost in pokritost

CPTSS v Evropi navadno delujejo s pomočjo kombiniranih finančnih virov. Nekateri so deli večjih organizacij z dolgoročnejšim financiranjem iz javnih sredstev, drugi se zanašajo na kratkoročnejše dotacije in/ali sponzorstva zasebnega sektorja. Hkrati pa se zaupanje v izvajalca storitev gradi na kontinuiteti. Zanesljiva, neprekinjena storitev je pomembna za izgradnjo zaupanja ciljne populacije in tudi povečevanja dosega.

Finančna sposobnost in pokritost sta stalni temi za večino nevladnih organizacij, tudi CPTSS. Pozitiven in optimističen odnos vodstva in uprave ter vera v to, da se bo finančne vire za delovanje našlo, pomembno prispevata k motivaciji in morali.

Dvanajsto vprašanje samoevalvacijskega vprašalnika projekta Euro HIV EDAT  se nanaša prav na integriranje CPTSS v zdravstvene in skupnostne storitve z namenom doseganja večje trajnosti.

 

V videu iz delavnice v Ljubljani si lahko ogledate nekaj razmišljanj
iz različnih testirnih točk po Evropi:

Ruski podnapisi vključeni.

Element Ali vaš CPTSS to zagotavlja? Ali imate za to dokumentiran standard, navodilo, načrt, politiko, procedure, pogodbo ali dogovor? Ali je prilagojen lokalnim okoliščinam? Ali deluje, kot je bilo mišljeno? Nadaljnji koraki
Javni, zasebni ali raziskovalni viri financiranja
Opis

Opis

Financiranje iz javnih virov pomeni finančno podporo vlad, zasebna finančna podpora pa pride iz gospodarstva oz. od tržnih podjetij. Financiranje raziskovalnih dejavnosti lahko izvira tako iz javnih kot iz zasebnih virov ali pa iz virov nevladnih organizacij (npr. fundacij), vendar so ta sredstva vezana na raziskovalne projekte.

 

Smernice

Smernice

Če so na voljo druge možnosti za testiranje za hiv, se redko zgodi, da zdravstveni sistem storitve CPTSS financira v celoti, čeprav druge možnosti ne dosegajo ciljne populacije. CPTSS javno financiranje pridobivajo preko dodeljevanja sredstev nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo s preprečevanjem hiva, ali kot posebni pilotni projekti ali dopolnilni programi.

Nekatera zasebna podjetja, npr. tista, ki tržijo zdravila za zdravljenje hiva, teste za hiv ali podobne produkte, imajo interes (ne nujno brez humanitarnih motivov) omogočiti čim več zgodnjih diagnoz hiva. Zaradi tega so lahko pomemben vir finančne podpore CPTSS ali pa pripomočke za testiranje za hiv dobavljajo brezplačno ali po znižani ceni. Pogosto so dober finančni vir za vzpostavitev storitev CPTSS.

Članarine in donacije ciljne populacije ter prijateljev in podpornikov organizacije, npr. preko dogodkov za zbiranje sredstev, lahko predstavljajo dodaten prihodek. Nekatere organizacije imajo za tovrstno zbiranje sredstev celo posebno delovno mesto, ki ga lahko zaseda bodisi prostovoljec bodisi zaposleni ali pogodbeni sodelavec.

Raziskovalni projekti, ki temeljijo na testiranju za hiv ter zbiranju demografskih in epidemioloških podatkov o ciljni populaciji, lahko v okviru oblikovanja raziskave ali kot podporo obstoječim storitvam vključujejo nove storitve CPTSS (npr. delo na terenu).

Z zelo redkimi izjemami nenamenskih dotacij, donacij ali sredstev je vsa zunanja finančna podpora običajno vezana na določene kriterije, pogoje, pričakovanja, odgovornost in zahteve po poročanju.

Ko se odločate o tem, katere finančne vire iskati ali katere finančne pogoje sprejeti, premislite o naslednjem:

 • Kompatibilnost z načeli in vrednotami: so pogoji financiranja skladni z osnovnim namenom CPTSS (npr. vključenost skupnosti)?
 • Sprejemljivost: bodo pogoji financiranja sprejemljivi za ciljno populacijo (npr. zbiranje podatkov, ki jih zahteva financiranje raziskav)?
 • Odgovornost in poročanje: bo CPTSS zmogel prevzeti odgovornost in izpolniti zahteve po poročanju?
 • Sofinanciranje: bo CPTSS zmožen zagotoviti sofinanciranje, če je to med pogoji za pridobitev dotacije?
 • Kompatibilnost različnih finančnih virov: se kateri od finančnih virov med sabo izključujejo (npr. nekateri dotacijski viri izključujejo sponzorstva podjetij ali pa jih dovoljujejo samo do določenega deleža vrednosti celotnega projekta)?

Spodnja tabela vsebuje primerjave finančnih virov glede na zneske, trajanje financiranja in administrativno podporo, ki jo zahtevajo. Pripisane vrednosti so relativne in temeljijo na skupnih izkušnjah izvajalcev PTSS po vsej Evropi.

Primerjalna tabela finančnih virov

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Na to, kako CPTSS svoje finančne vire razvija, vplivajo lokalne potrebe in pogoji. Vodstvene strukture (npr. odbori, upravljavske komisije) morajo pretehtati dobrobiti in morebitne negativne posledice:

 • da bi dokazali, da so storitve CPTSS sposobne preživeti in da so koristne, so lahko pogoji kratkoročnega in omejevalnega financiranja sprejemljivi na kratki rok;
 • v okoljih s pomanjkanjem podpore na ravni politik ali v okoljih z omejevalnimi predpisi je lahko pilotni raziskovalni projekt sprejemljiva možnost;
 • če je lokalno politično okolje sovražno, so lahko v pomoč mednarodni viri.

Negativni učinki omejevalne finančne podpore lahko omilite tako, da:

 • začetno fazo financiranega obdobja izkoristite za to, da izgradite temelje za pridobitev bolj trajnostne finančne podpore (dokumentiranje in analiza podatkov),
 • v proces sprejemanja odločitev vključujete ciljno populacijo,
 • poiščete vrsto dopolnilnih finančnih virov in s tem zmanjšate odvisnost od manj primernih virov.

Možnosti za znižanje stroškov:

 • določite, kolikšen je minimalni nivo financiranja, ki ga potrebujete, in za primer finančne stiske izdelajte osnovni načrt za najbolj bistvene storitve (npr. pomoč prostovoljcev, stvarne laboratorijske storitve, delo na terenu namesto stalne lokacije, deljenje prostorov ipd.),
 • uberite sodelovalni pristop skupinskega dela za zbiranje sredstev,
 • člani osebja, ki imajo druge vire osebnih dohodkov, bi lahko v času finančne stiske organizacije delali prostovoljno,
 • razmerje med plačanim in prostovoljskim delom (v odvisnosti od lokalnega okolja: občutka nujnosti, potreb, predanosti, stopnje profesionalizacije).

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Mnoga orodja za strukturirano izboljševanje kakovosti vključujejo poglavja o finančnih virih (npr. QIP ali Succeed, dostopno na www.quality-action.eu). Priročnike s participativnimi metodami, ki v procese sprejemanja odločitev vključujejo ciljne populacije, lahko najdete v orodju PQD (Razvoj kakovosti z udeležbo, ang. Participatory Quality Development, prav tako dostopno na www.quality-action.eu).

 

Akcijski načrt

Akcijski načrt

Pričujoč Akcijski načrt vam bo pomagal pri neposrednem delu z elementi, ki ste jih identificirali kot prioritetne (rumena in/ali rdeča polja v Kontrolnem seznamu). Vpišite vaš seznam aktivnosti, ki naj bodo čim bolj specifične. Ko zaključite, lahko vaše Akcijske načrte za vsa poglavja prenesete na svoj računalnik v obliki datotek .xlsx in jih natisnete. Akcijski načrti tvorijo osnovo za vaše nadaljnje načrtovanje, implementacijo in evalvacijo storitev.

Akcijski načrt prikazuje zaporedje smiselnih korakov ali aktivnosti, ki jih je smiselno izvesti, da bo specifična strategija uspešna. Akcijski načrt sestoji iz štirih osrednjih elementov: (1) kaj je potrebno narediti (specifične naloge), (2) kdo bo to naredil (odgovornost), (3) do kdaj (časovni okvir) in (4) kako se bo implementacija nalog spremljala.


→ Kopiraj v akcijski načrt
Prispevki uporabnikov
Opis

Opis

Prispevki uporabnikov so prispevki, ki jih CPTSS svojim uporabnikom zaračuna za testiranje, da organizacija in storitev finančno preživita.

 

Smernice

Smernice

Smernice in priporočila za testiranje pravijo, da so brezplačni testi za hiv najboljša možnost za povečanje testiranosti še posebej ranljivih populacij, izpostavljenih povečanemu tveganju. Toda v mnogih državah brezplačno testiranje za hiv ni široko dostopno, in čeprav CPTSS zaračunavajo simboličen prispevek, da finančno preživijo, je to za MSM še vedno cenejša možnost za testiranje.

Informiranje uporabnikov storitve o tem, kako je cena sestavljena in zakaj se jo zaračunava, lahko prispeva k večji sprejemljivosti in večjemu koriščenju storitve. Nekateri CPTSS uporabnike obvestijo, da plačilo ni obvezno, bo pa omogočilo dostop do storitve tistim, ki si je sicer ne bi mogli privoščiti.

 

Prilagoditve

Prilagoditve

Vzpostavitev sistema s prispevki uporabnikov pomeni uravnoteženje finančnih zahtev za delovanje storitve s povečanjem dostopa za tiste, ki so izpostavljeni največjemu tveganju. Prilagajanje prispevkov lokalnim okoliščinam je odvisno od več dejavnikov:

 • stroški za delovanje CPTSS,
 • distribucija prihodkov in cenovna dostopnost za ciljno skupino in podskupine,
 • lokalni pomen stroška kot ovire za testiranje.

Cilj je določitev takšne višine prispevka, da ta ne postane ovira za testiranje, vseeno pa prispeva k preživetju storitve. Določitev višje cene je lahko v nasprotju z namenom nudenja nizkopražne možnosti za testiranje. Da bi višina prispevka ostala dovolj nizka, je treba včasih najti druge finančne vire.

Nekatere od možnosti, ki se jih poslužujejo CPTSS, so:

 • Test ELISA (če stroške zanj povrne zdravstveno zavarovanje) in brezplačno dostopni hitri testi.
 • Prispevki lahko krijejo goli strošek testa ali pa k strošku testa priračunajo še dodatek, s pomočjo katerega se testiranje omogoči tudi tistim, ki zanj ne morejo plačati.
 • Škatle za zbiranje prispevkov na vidnem mestu. V prozornih škatlah naj bo vedno denar, saj to ljudi spodbuja k doniranju (če so v škatli npr. vidni bankovci za 5 €, bodo ljudje večinoma donirali v tolikšnem znesku, če bo viden bankovec za 20 €, pa bodo, če bodo le lahko, težili k doniraju tolikšnega zneska).

 

Izboljševanje kakovosti

Izboljševanje kakovosti

Mnoga orodja za strukturirano izboljševanje kakovosti vključujejo poglavja o finančni sposobnosti in varnosti financiranja (npr. QIP ali Succeed, dostopno na www.quality-action.eu). Če CPTSS za storitve zaračunava prispevke, je dobro, da uporabnike prosi za povratno informacijo o tem, kako je cena vplivala na njihovo odločitev za testiranje. Priročnike s participativnimi metodami za zbiranje povratnih informacij lahko najdete v orodju PQD (Razvoj kakovosti z udeležbo, ang. Participatory Quality Development, prav tako dostopno na www.quality-action.eu).

 


→ Kopiraj v akcijski načrt
Natisni kontrolni seznami

Action Plan

OKOLJE DELOVANJA
Finančna sposobnost in pokritost
ElementKaj je treba narediti?Kdo bo to naredil?Kdaj?Kako bomo to spremljali?
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Prosimo, kopirajte element iz kontrolnega seznama zgoraj
Natisni akcijski načrt