KAKO SE ORODJE UPORABLJA

 • Kontrolni seznami, smernice in pripomočki, akcijski načrti

  Vsaka tema ima naslednje elemente:

  1. Opis: Definira temo in obseg njene predstavitve.
  2. Kontrolni seznam: Namenjen je oceni obsega vašega trenutnega pokrivanja teme. Za oceno vsake teme se uporablja ista garnitura vprašanj. Kontrolni seznam vsebuje povezave na nasvete in nasvete za izboljšanje posameznega vidika. Omogoča tudi, da svoje aktivnosti dokumentirate za izboljšave v akcijskem načrtu, ki je na koncu vsakega razdelka.

  Odgovor na vsako vprašanje označite tako, da izberete zeleno za DA, rumeno za DELNO in rdeče za NE. Če se vam bo zdelo, da se katero od vprašanj ne nanaša na vas, ga pustite praznega, predlagamo pa, da kljub temu zabeležite razloge, zakaj na vprašanje niste odgovorili.

  Če ste izbrali rumeno ali rdeče, to pomeni, da lahko pri tem elementu kaj izboljšate. Bolj levo v kontrolnem seznamu se rumena ali rdeča pojavljata, bolj je izboljšanje nujno.

  Informacije, nasvete in orodja za izboljšanje svojega odziva najdete na povezavah.

  Če boste določili aktivnosti za izboljšave, jih vpišite v okvirčke v zadnjem stolpcu in kliknite, da se bodo prenesle v akcijski načrt.

  Tako izgleda kontrolni seznam:

  Element Ali vaš CPTSS to zagotavlja? Ali imate za to dokumentiran standard, navodilo, načrt, politiko, procedure, pogodbo ali dogovor? Ali je prilagojen lokalnim okoliščinam? Ali deluje, kot je bilo mišljeno? Nadaljnji koraki
  Element 1 Kliknite tukaj za izbiro zelene, rumene ali rdeče

  Kliknite tukaj za povezavo do Opisa

  Kliknite tukaj za izbiro zelene, rumene ali rdeče

  Kliknite tukaj za povezavo do Nasvetov

  Kliknite tukaj za izbiro zelene, rumene ali rdeče

  Kliknite tukaj za povezavo do Prilagoditev

  Kliknite tukaj za izbiro zelene, rumene ali rdeče

  Kliknite tukaj za povezavo do Izboljšav kakovosti

  Tukaj vpišite svoje aktivnosti

  Kliknite tukaj za prenos v Akcijski načrt

  Element 2 Kliknite tukaj za izbiro zelene, rumene ali rdeče

  Kliknite tukaj za povezavo do Opisa

  Kliknite tukaj za izbiro zelene, rumene ali rdeče

  Kliknite tukaj za povezavo do Nasvetov

  Kliknite tukaj za izbiro zelene, rumene ali rdeče

  Kliknite tukaj za povezavo do Prilagoditev

  Kliknite tukaj za izbiro zelene, rumene ali rdeče

  Kliknite tukaj za povezavo do Izboljšav kakovosti

  Tukaj vpišite svoje aktivnosti

  Kliknite tukaj za prenos v Akcijski načrt

  Element 3 Kliknite tukaj za izbiro zelene, rumene ali rdeče

  Kliknite tukaj za povezavo do Opisa

  Kliknite tukaj za izbiro zelene, rumene ali rdeče

  Kliknite tukaj za povezavo do Nasvetov

  Kliknite tukaj za izbiro zelene, rumene ali rdeče

  Kliknite tukaj za povezavo do Prilagoditev

  Kliknite tukaj za izbiro zelene, rumene ali rdeče

  Kliknite tukaj za povezavo do Izboljšav kakovosti

  Tukaj vpišite svoje aktivnosti

  Kliknite tukaj za prenos v Akcijski načrt

  1. Smernice in pripomočki: Ti razdelki se pojavijo samo, če kliknete na povezave v kontrolnih seznamih. V njih najdete podrobne informacije in nasvete za vsak element ter primere iz prakse PTSS. Vsebujejo lahko naslednje:
  • obrazložitev, vključno z morebitnimi nasprotujočimi perspektivami ali trenutnimi diskusijami na to temo,
  • nasvete strokovnjakov in povezave na dokumente z dobrimi praksami,
  • nasvete za lokalne prilagoditve, podatke o tem, kaj je bistveno in kaj se lahko prilagaja, vključno s primeri in možnostmi za zmanjševanje stroškov, če je to smiselno,
  • preproste predloge, ki jih lahko prilagodite za uporabo v vašem CPTSS,
  • priporočila za uporabo temi primernih metod in orodij za izboljšanje kakovosti.
  1. Akcijski načrt: Avtomatizirana tabela s povzetkom aktivnosti, vpisanih v zadnji stolpec kontrolnega seznama. Vključuje vprašanja o načrtovanju, ki vam bodo olajšala integracijo aktivnosti v vaše upravljanje z dnevnimi operativnimi aktivnostmi.

  Akcijski načrt lahko izpolnite, shranite in natisnete ali pa ga shranite in natisnete takoj, izpolnite pa kasneje.

  Element Kaj je treba narediti? Kdo bo to naredil? Kdaj? Kako bomo to spremljali?
  (Preneseno iz kontrolnega seznama)
 • Uporaba orodja za načrtovanje

  Orodje pokriva temeljne in nekatere dopolnilne komponente delovanja storitev PTSS za MSM. Kontrolni seznami vas lahko vodijo skozi operativno načrtovanje storitev PTSS:

  1. Uporabite stolpec z elementi kot seznam opravil.
  2. V naslednjih stolpcih nanizajte seznam nalog, ki jih je treba opraviti, npr. poiskati ali pripraviti osnutke politik, standardov ali postopkov, izpogajati pogodbe in dogovore, kjer je to smiselno, ipd.
  3. S pomočjo naslednjega stolpca poskrbite, da so vsi elementi prilagojeni vašim lokalnim okoliščinam.
  4. Izpustite stolpec Ali deluje, kot je bilo mišljeno?, dokler vaša storitev PTSS ne bo delovala dovolj dolgo in dokler ne zberete dovolj podatkov in izkušenj za izvedbo pregleda storitev.
  5. Stolpec Nadaljnje aktivnosti uporabite za spremljanje svojega načrtovanega procesa in dopolnjevanje pomanjkljivosti.

  Razdelek Smernice in pripomočki bo pri vsaki temi ponujal primere in obstoječe dokumente ali pa predloge, ki jih lahko uporabite ali prilagodite za vaše storitve PTSS.

  V vednost:

  Orodje lahko na ta način uporabljate tudi takoj po začetku svojega delovanja – včasih je treba pričeti delovati brez obsežnega vnaprejšnjega načrtovanja, če je treba storitve nujno zagotoviti. Orodje vam v tem primeru lahko pomaga pri konsolidaciji vseh vidikov delovanja PTSS v vsaki točki razvoja storitve.

  Orodje predstavlja nasvete, ki izvirajo iz prakse. Ne sledi programski logiki dokumentiranja argumentacije, ki stoji za strateško odločitvijo vzpostavitve PTSS. Ta običajno vključuje razvoj splošnih in specifičnih ciljev ter kazalnikov za evalvacijo, ki temeljijo na epidemioloških in demografskih podatkih, analizi potreb in stanja, pa tudi referenc na strateške dokumente in akcijske načrte višjega reda, kot je dokument nacionalne strategije za hiv ali organizacijski načrti. Za pomoč pri načrtovanju programske logike svoje storitve PTSS lahko uporabite mnoga druga orodja za načrtovanje, na primer:

 • Uporaba orodja za zagotavljanje kakovosti

  Teme, ki jih praktično orodje obravnava, in elementi v vsakem kontrolnem seznamu tvorijo temeljni standard za delovanje PTSS glede na obstoječo prakso in nasvete strokovnjakov v Evropi. Naše praktično orodje lahko zato uporabljate kot osrednje orodje za zagotavljanje kakovosti.

  Ne pozabite pa, da se lahko na določene vidike delovanja PTSS nanašajo tudi formalni standardi za zagotavljanje kakovosti in orodja za različna področja, kot so obvladovanje okužb, upravljanje podatkov, odstranjevanje odpadkov ipd. Vidiki se razlikujejo glede na predpise v posamičnih državah ali lokalnih okoljih, zato pričujoče orodje niti ne pokriva niti ne nadomešča zakonskih obveznosti, ki vas v vašem lokalnem okolju morda zavezujejo kot izvajalca PTSS.

  Če želite to orodje uporabljati za zagotavljanje kakovosti, so bistvene teme za vključitev v izhodiščno oceno Okolje delovanja, Storitve PTSS ter Svetovanje in povezava z zdravstvenim sistemom. Kasneje lahko za bolj popolno oceno dodate tudi druge teme.

  Pričujoče orodje ni bilo razvito ali validirano za merjenje ocene kakovosti, pač pa vaši odgovori v kontrolnih seznamih nakazujejo, ali vaša storitev PTSS izpolnjuje predpogoje za zagotavljanje kakovostne storitve:

  • Če so vaši odgovori v prvem stolpcu (Ali vaš CPTSS to zagotavlja?) zeleni, v drugem stolpcu (‘Ali imate za to dokumentiran standard, navodilo, načrt, politiko, procedure, pogodbo ali dogovor?’) pa zeleni ali rumeni, to kaže na to, da vaša storitev PTSS lahko dosega osnovni nivo kakovosti.
  • Če so vaši odgovori v prvih dveh stolpcih zeleni, v tretjem stolpcu (Ali je prilagojen lokalnim okoliščinam?) pa zeleni ali rumeni, to pomeni, da vaša storitev PTSS pokriva osnovne elemente kakovostne storitve in ima potencial, da doseže svojo ciljno populacijo ter izpolni svoje cilje.
  • Rdeč odgovor v prvem stolpcu (Ali vaš CPTSS to zagotavlja?) kaže na to, da temeljna komponenta PTSS manjka. Rdeč odgovor v drugem (Ali imate za to dokumentiran standard, navodilo, načrt, politiko, procedure, pogodbo ali dogovor?) ali tretjem stolpcu (Ali je prilagojen lokalnim okoliščinam?) kaže na to, da komponenta nima dovolj zanesljivega temelja ali pa ni dovolj dobro prilagojena vašemu lokalnemu kontekstu.

  Poleg specializiranega samoevalvacijskega vprašalnika projekta Euro HIV EDAT so na voljo širša orodja za zagotavljanje in izboljšanje kakovosti, s katerimi lahko preverite kakovost vaših storitev PTSS kot intervencije za preprečevanje hiva. Uporabite lahko orodje za samoevalvacijo Succeed ali pa orodje za zunanji pregled QIP, ki vključuje tudi specifična priporočila s strani strokovnih evalvatorjev. Obe orodji in dodatne informacije ter druge spletne učne vire lahko najdete na www.quality-action.eu.

  Za več podrobnosti si oglejte tudi ‘Izboljšanje kakovosti in inovacije.

 • Uporaba orodja za izboljšanje kakovosti

  Poleg naštevanja osnovnih komponent za delovanje PTSS za MSM in zagotavljanja, da jih imate oz. izvajate, lahko pričujoče orodje uporabljate tudi za nadaljnji razvoj svojih storitev in za ustvarjanje inovativnih pristopov.

  Medtem ko zagotavljanje kakovosti pomeni zagotavljanje osnovnih standardov pri doseganju vaših ciljev, pa z izboljševanjem kakovosti omogočate povečanje vaših zmožnosti za doseganje in preseganje standardov in karseda povečate možnosti za doseganje svojih ciljev. Orodja za izboljševanje kakovosti so namenjena vodenju k spremembam ne glede na vašo izhodiščno točko. Usmerjena so v stalno izboljševanje in inovacije, ki presegajo priznane standarde, če obstajajo ali ne.

  V kontrolnih seznamih predstavljata vprašanje Ali deluje, kot je bilo mišljeno? in vaš odgovor nanj prva koraka k strukturirani izboljšavi kakovosti. Za izhodišče pri izboljševanju kakovosti lahko uporabite samoevalvacijski vprašalnik projekta Euro HIV EDAT. V razdelkih Izboljševanje kakovosti boste našli nadaljnje reference za orodja za izboljšanje kakovosti, ki se nanašajo na vse teme, ki jih orodje obravnava.

  Orodja za izboljševanje kakovosti, ki so dostopna na www.quality-action.eu, temeljijo na principih samoevalvacije in participacije. To pomeni, da spodbujajo varno in spodbudno delovno okolje, ki omogoča, da vrsta deležnikov participira, reflektira svoje prakse ter razvija nove in inovativne ideje za izboljšanje vseh vidikov projekta. Sodelovanje ciljne populacije je še posebej pomembno za povečanje dometa in maksimiranje dostopnosti.

  Vključenost ključne ciljne populacije v izboljševanje kakovosti in inovacije je lahko še posebej koristno za storitve, ki so namenjene prikrajšanim skupinam, in je zato relevantna tudi za PTSS za MSM. Več obstoječih evropskih CPTSS za MSM se je že poslužilo orodij Succeed in PQD ( (Razvoj kakovosti z udeležbo, ang. Participatory Quality Development) in svoje izkušnje so dokumentirali v krajših študijah primerov. Te študije lahko najdete v bazi, dostopni na www.quality-action.eu.